Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 12 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2005-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 12 POZ 1

Strona 1 z 79
14.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dopuszczalnego połowu (TAC) w podziale na łowiska i grupy łowisk. Możliwości połowowe powinny zostać rozdzielone Państwom Członkowskim oraz państwom trzecim, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 20 tego rozporządzenia.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

(3)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania TAC oraz kwotami, powinny zostać ustalone specjalne warunki, na podstawie których dokonuje się czynności połowowych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów dorsza (2), w szczególności jego art. 6 i 8,

(4)

Niezbędne jest ustanowienie zasad i niektórych procedur gospodarki rybnej na poziomie wspólnotowym, aby Państwa Członkowskie mogły zapewnić zarządzanie statkami pływającymi pod ich banderą.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów morszczuka północnego (3), w szczególności jego art. 5,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

Zgodnie z przepisami art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r., wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki dla corocznego zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (4), niezbędne jest zidentyfikowanie zasobów, które podlegają różnym środkom w nim ustanowionym.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zobowiązuje Radę do przyjęcia środków niezbędnych do zapewnienia dostępu do wód oraz zasobów, także zrównoważonej działalności połowowej, biorąc pod uwagę dostępne opinie naukowe oraz, w szczególności, sprawozdanie przygotowane przez Komitet Naukowy, Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w porozumieniach lub protokołach w sprawie stosunków w dziedzinie rybołówstwa, Wspólnota utrzymuje konsultacje w sprawie praw połowowych z Norwegią (5), Wyspami Owczymi (6) i Grenlandią (7).

(7)

(2)

Na podstawie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/ 2002, obowiązkiem Rady jest ustanowienie ogólnego

(4) (5) (6) (7)

Na podstawie art. 6 Aktu Przystąpienia z 2003 r., umowy dotyczące rybołówstwa zawarte przez Łotwę i Litwę z państwami trzecimi są zarządzane przez Wspólnotę. Zgodnie z tymi umowami, Wspólnota odbyła konsultacje z Federacją Rosyjską.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 115 z 9.5.1996, str. 3. 226 z 29.8.1980, str. 48. 226 z 29.8.1980, str. 12. 29 z 1.2.1985, str. 9.

( ) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 8. (3) Dz.U. L 150 z 30.4.2004, str. 1.

1

L 12/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(13)

14.1.2005

Wspólnota jest Umawiającą się Stroną wielu regionalnych organizacji rybołówstwa. Te organizacje rybołówstwa zaleciły ustalenie ograniczeń połowowych oraz innych reguł dotyczących ochrony niektórych gatunków. Zalecenia te, powinny z tego względu zostać wdrażane przez Wspólnotę.

Podczas swojego dorocznego posiedzenia w roku 2004, Komisja Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NRAFC) przyjęła zalecenie ograniczenia połowów na pewnych obszarach w celu ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 12 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.