Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 10

Strona 10 z 22

(64)

W decyzjach Komisji zatwierdzających pomoc stwierdza się jedynie, że Komisja zobowiązała się wobec Rady do wykorzystania uprawnień w zakresie prowadzenia kontroli i czynności wyjaśniających w celu zapewniania, że stocznie otrzymają wyłącznie pomoc konieczną do ich restrukturyzacji. Stwierdzenie to zostało umieszczone w decyzjach w celu wyjaśnienia, dlaczego Komisja nie zatwierdziła całej pomocy na mocy jednej decyzji, lecz przyznała ją w kilku transzach. Dodatkowo zdanie to wskazywało, że Komisja podjęła ostateczną decyzję w sprawie zasadności pomocy przed uruchomieniem pierwszej transzy.


(68)

Niemcy stwierdzają, że punktualnie wypełniły swoje obowiązki w zakresie składania sprawozdań. Ostatnie sprawozdanie spillover dotyczące okresu do dnia 31 grudnia 1995 r. zostało przedstawione Komisji pismem z dnia 6 lipca 1996 r. Na podstawie informacji zawartych w tym sprawozdaniu Komisja najpóźniej od lipca 1996 r. była świadoma, że faktyczne straty były znacząco niższe niż 262,037 mln EUR [512,5 mln DM].

(69)

(65)

Niemcy wyjaśniają również, że wbrew twierdzeniom Komisji wyrażanym przy otwieraniu procedury, ich pismo z dnia 28 maja 1993 r. w żaden sposób nie wskazuje, że Niemcy powinny zapewnić Komisji możliwość weryfikacji wykorzystania pomocy po jej przyznaniu. W rzeczywistości, w swoim piśmie Niemcy odniosły się do faktu, że Komisja może przeprowadzić weryfikację sposobu wykorzystania pomocy przed uruchomieniem transz. Dlatego też w piśmie z dnia 28 maja 1993 r. nawiązano do dokumentu zawierającego dowody wykorzystania pomocy („Verwendungsnachweis”) sporządzonego przez stocznie w tamtym okresie. Informacje przekazane przez KWW w dniu 26 maja 1993 r. w sprawie wykorzystania pomocy zostały załączone do tego pisma. Zaproszenie do weryfikacji sposobów wykorzystania pomocy dotyczyło wyłącznie tej informacji.

Niemcy wyjaśniły różnice pomiędzy kwotami rzeczywistych strat w sprawozdaniu za 1995 r. i w sprawozdaniu przedstawionym później Niemcom przez firmę Arthur Andersen pismem z dnia 25 lipca 1997 r., dotyczącym stanu na dzień 31 grudnia 1996 r. Wynikają one z faktu, że nie spełniły się w pełni oceny ryzyka, a sytuacja w 1996 r. okazała się inna ze względu na czynnik czasu. Pewna część przewidywanego ryzyka nie potwierdziła się w rzeczywistości. Dlatego też rzeczywiste straty okazały się niższe niż szacowane w dniu 31 grudnia 1995 r.

(70)

(66)

Niemcy odnoszą się do decyzji Komisji o uruchomieniu drugiej transzy pomocy, która przewiduje, że zatwierdzona kwota jest najwyższą kwotą pomocy operacyjnej, jaka może być wypłacona stoczni. Oznaczałoby to tylko, że stocznia nie otrzyma żadnej pomocy operacyjnej innej

Niemniej jednak Niemcy utrzymują, że – wbrew twierdzeniom Komisji wyrażonym przy w otwieraniu procedury – nie można było przewidzieć w lecie 1996 r., że rzeczywiste straty mogą okazać się wyższe niż te, na które wskazywało ostatnie sprawozdanie spillover. Bilans stoczni został starannie sporządzony przy zachowaniu zasad dotyczących utrzymywania wystarczającej ilości kapitału. Dlatego też straty zostały oszacowane w taki sposób, że nie można było oczekiwać wyższych. Z tego powodu Komisja była w pełni świadoma różnicy pomiędzy pierwotną prognozą strat a stratami rzeczywistymi już od lipca 1996 r. Prośby o informacje na temat faktycznych strat zaczęły docierać dopiero w lecie 1999 r., a procedurę wszczęto dopiero w lutym 2000 r.

12.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/29

(71)

Niemcy argumentują dalej, że nawet jeśli Komisja doszłaby do wniosku, że różnica pomiędzy stratami szacunkowymi i rzeczywistymi miałaby znaczenie z punktu widzenia pomocy państwowej, różnica byłaby mniejsza niż twierdzi Komisja. Komisja utrzymuje, że kwota pomocy przyznana na pokrycie strat wyniosła 262,037 mln EUR [512,5 mln DM].

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.