Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 11

Strona 11 z 22

Kwota ta składa się z rekompensaty za straty szacunkowe (230,081 mln EUR [450 mln DM]) i pomoc na wyrównanie konkurencji (31,955 mln EUR [62,5 mln DM]). Niemniej jednak pomoc na wyrównanie konkurencji nie była przeznaczona na pokrycie strat, lecz, tak jak zwykle, jako rekompensata za niekorzyści odczuwane przez wszystkie stocznie w Niemczech, wynikające z ich położenia w Niemczech i w Europie. Taki plan zatwierdziła Komisja. Dlatego też kwota rzeczywistych strat może być porównywana wyłącznie z pierwotną oceną strat w wysokości 230,081 mln EUR [450 mln DM]. Różnica wynosi tym samym tylko 29,033 mln EUR [56,784 mln DM].


stoczni. Dlatego też Komisja zatwierdziła pomoc, wyłącznie pod warunkiem że jest ona konieczna do osiągnięcia powyższego celu, tj. zapewnienia ciągłości funkcjonowania podczas restrukturyzacji. Zostało to wyraźnie stwierdzone w czwartym akapicie decyzji, o której powiadomiono Niemcy pismem z dnia 3 marca 1993 r. (SG (93) D/4052), oraz w czwartym ustępie decyzji, o której powiadomiono Niemcy pismem z dnia 17 stycznia 1994 r. (SG (94) D/567) (6).

(75)

V. OCENA POMOCY

Dodatkowo, w decyzji w sprawie uruchomienia drugiej transzy pomocy, o której powiadomiono Niemcy pismem z dnia 17 stycznia 1994 r., podkreśla się, że taka pomoc operacyjna stanowi maksymalną kwotę pomocy operacyjnej, która może być wypłacona stoczni w związku z kontraktami podpisanymi do dnia 31 grudnia 1993 r. Staje się zatem oczywiste, że koncepcja decyzji została jasno przedstawiona Niemcom i beneficjentowi: zatwierdzona pomoc jest kwotą maksymalną, która może być przyznana wyłącznie, o ile jest konieczna do zapewnienia powodzenia procesu restrukturyzacji.

Podstawa prawna pomocy

(72)

Dyrektywa 90/684/EWG w wersji zmienionej dyrektywą 92/68/EWG przewiduje zastosowanie odstępstwa od przepisu znoszącego pomoc operacyjną w odniesieniu do przemysłu stoczniowego w byłej NRD. Ta pomoc operacyjna daje tym stoczniom umożliwić przeprowadzenia natychmiastowej i gruntownej restrukturyzacji i wejście na drogę konkurencji na rynku. Zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 90/684/EWG pomoc operacyjna dla przemysłu stoczniowego i na rzecz przebudowy statków w stoczniach położonych w byłej NRD może być uznana za zgodną z zasadami wspólnego rynku do dnia 31 grudnia 1993 r., pod pewnymi wszakże warunkami. Warunki te obejmują nałożony na Niemcy obowiązek corocznego składania sprawozdań. Dodatkowo Komisja ma zapewnić, że pomoc określona w tym artykule nie ma wpływu na warunki handlu w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

Prognoza strat i pojęcie „ryczałtu”

(76)

Niemcy i KWW twierdzą, że Komisja podjęła ostateczną decyzję w sprawie zasadności pomocy przed uruchomieniem transz. W swoich decyzjach nie określiła ona żadnych warunków, które uzasadniałyby ponowną ocenę pomocy w okresie późniejszym. Dodatkowo, zdając sobie sprawę, że umowa prywatyzacyjna nie przewiduje żadnych zobowiązań do zwrotu przyznanych środków, Komisja zatwierdziła pomoc w formie ryczałtu. Jeśli Komisja miała wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych jej prognoz strat, powinna była umieścić w swoich decyzjach przepis stwierdzający, że zatwierdzenie obejmowało wyłącznie pomoc odpowiadającą rzeczywistym stratom.

(77) (73)

Na podstawie dyrektywy 90/684/EWG, zmienionej dyrektywą 92/68/EWG, w 1993 r. Komisja przyjęła dwie decyzje wprowadzające niektóre środki na korzyść stoczni na terenie byłej NRD. Środki te obejmowały między innymi przyznanie pomocy operacyjnej, która została uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. e) Traktatu WE.

(74)

Wspomniane wyżej decyzje Komisji zatwierdzające pomoc odnoszą się do obowiązku zapewnienia przez Komisję, że stocznie w nowych landach otrzymają wyłącznie pomoc konieczną do ich restrukturyzacji. Celem dyrektywy 92/68/EWG przewidującej odstąpienie od ogólnego zakazu pomocy operacyjnej w odniesieniu do przemysłu stoczniowego było umożliwienie „ciągłości funkcjonowania stoczni podczas” ich restrukturyzacji. Pomoc przyznana na podstawie tego odstępstwa miała być ściśle ograniczona do tego celu restrukturyzacji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.