Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 12

Strona 12 z 22

Jak wyjaśniono w decyzji o otwarciu procedury (7), Komisja zwraca uwagę, że w przypadkach, w których pomoc jest przyznawana na restrukturyzację, która ma zostać przeprowadzona po podjęciu decyzji w sprawie zgodności pomocy, zatwierdzenie musi opierać się na danych szacunkowych. Dane szacunkowe elementów pomocy operacyjnej były szczególnie potrzebne w tym wypadku, ponieważ art. 10a ust. 2 lit. a) dyrektywy 90/684/EWG przewiduje, że pomoc ta miała być wypłacona do dnia 31 grudnia 1993 r. Wyżej wspomniane decyzje uwzględniają tę pilną potrzebę, kiedy podkreślają, że „[jest] jasne dla Komisji, że decyzja jest pilnie potrzebna, aby nie hamować możliwości restrukturyzacji stoczni”.


(6) Drugie zdanie w czwartym ustępie drugiej decyzji brzmi następująco: „Niemniej jednak Komisja może, w świetle zobowiązania wobec Rady, opisanego powyżej, zatwierdzić przyznanie pomocy wyłącznie, o ile wyraźnie wykazano jej zasadność, a warunki niezbędne do przyznania pomocy, określone w dyrektywie Rady są w ściśle przestrzegane.”. (7) Patrz: przypis 3.

L 120/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2005

(78)

Komisja musiała przyjąć swoje decyzje dotyczące pomocy operacyjnej niejako z góry, na podstawie informacji przedstawionych przez rząd niemiecki. Dlatego też stosowne warunki dotyczące jej zasadności musiały być, i faktycznie zostały, wyraźnie ujęte w przepisach decyzji. W czasie gdy podejmowano decyzje, Komisja nie miała wątpliwości co do wiarygodności prognozy strat, ale musiała się upewnić, że jeśli okaże się, że straty nie są tak wysokie, jak oceniano, przyznana rekompensata za straty staje się niezgodna z zasadami i w związku z tym podlega zwrotowi.

mało prawdopodobnej możliwości osiągnięcia oszczędności. Mechanizm taki powinien zachęcić nabywców do jak najszybszego przystosowania stoczni do warunków gospodarki rynkowej.

(83)

(79)

Również dlatego we wszystkich decyzjach Komisji w sprawie uruchamiania kolejnych transz pomocy przywołuje się fakt, że przyjmując odstępstwo od zasad dotyczących pomocy operacyjnej, stosowanych do innych stoczni we Wspólnocie, Komisja zobowiązała się wobec Rady, że wykorzysta swoje uprawnienia w zakresie kontroli i czynności wyjaśniających w celu zapewnienia, że stocznie w nowych landach otrzymają wyłącznie pomoc „potrzebną do tego, by niehamowane były możliwości restrukturyzacji stoczni”. Nie podlega kwestii fakt, że koncepcja pomocy w formie zryczałtowanej, przedstawiona przez Niemcy po zakończeniu restrukturyzacji, nie odpowiada przepisom żadnej z dyrektyw Rady lub decyzji Komisji.

(84)

Dokładnie dlatego Komisja musiała powtórzyć w swojej decyzji z dnia 17 stycznia 1994 r. zobowiązania podjęte przez Niemcy, a które określono już jednoznacznie w pierwszej decyzji, o której powiadomiono Niemcy pismem z dnia 3 marca 1993 r. Dodatkowo Komisja postanowiła odpowiedzieć decyzją, tzn. takim aktem prawnym, który podlegałby arbitrażowi sądowemu i mógłby być definitywny. Biorąc pod uwagę wiedzę Niemiec na temat zasad pomocy państwowej i informacji związanych z tą sprawą, Komisja nie może zrozumieć błędnej interpretacji przez Niemcy zatwierdzających decyzji Komisji z 1993 r. i 1994 r. Decyzje te wyraźnie podkreślały, że Komisja wykorzysta swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia kontroli i czynności wyjaśniających w celu zapewnienia, że stocznie otrzymają wyłącznie pomoc konieczną do ich restrukturyzacji.

Kwoty pomocy otrzymane przez KWW W swoich uwagach zarówno Niemcy, jak i KWW argumentują, że kwestionowana kwota 60,988 mln EUR [119,284 mln DM] stanowi część całkowitej pomocy operacyjnej zatwierdzonej decyzjami Komisji, o których powiadomiono Niemcy w marcu 1993 r. i w styczniu 1994 r., i dlatego też jest pomocą istniejącą, której zgodność nie podlega ponownej ocenie. Utrzymują też dalej, że nie wszystkie kwoty, które Komisja zatwierdziła jako pomoc, stanowiły w istocie pomoc. Część kosztów restrukturyzacyjnych została pokryta z własnych zasobów stoczni, które pojawiły się jako pozycje w bilansie. Tylko 29,78 mln EUR [58,03 mln DM] pomocy operacyjnej zostało wypłacone w gotówce.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.