Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 14

Strona 14 z 22

, w sprawie uruchomienia drugiej transzy pomocy operacyjnej, i która stwierdza, co następuje: „...617,1 mln DM pomocy operacyjnej, z czego 113,5 mln DM zostanie wypłacone w gotówce, obejmując 66,9 mln DM pomocy na wyrównanie konkurencji i 46,6 mln DM jako środki na pokrycie strat z kontraktów podpisanych po dniu 1 lipca 1990 r....”. Oznacza to, że większa część pomocy operacyjnej zatwierdzonej tą decyzją, mianowicie kwota 257,4 mln EUR [503,6 mln DM], została zatwierdzona w formie bezgotówkowej.


W rzeczywistości umorzenie takie stanowi uruchomienie pomocy państwowej wyłącznie w przypadku, gdy beneficjent może zatrzymać do swojej dyspozycji aktywa zwolnione spod zobowiązań finansowych (lub otrzymuje te aktywa w przypadku powołania do życia nowej spółki, tak jak ma to miejsce w obecnej sprawie). Jednak bilans przejęcia KWW nie obejmuje takich aktywów nieobciążonych zobowiązaniami przy transferze, które odpowiadałyby wspomnianemu wyżej umorzeniu i które reprezentowałyby taką pomoc operacyjną. Ponieważ dług zniesiony tuż przed prywatyzacją stanowił zobowiązania WW (spółki publicznej), państwo jako poprzedni udziałowiec było jedynym beneficjentem i nie przetransferowało tych korzyści do nowej spółki. Okazuje się, że stocznia nie odniosła korzyści z pomocy operacyjnej zatwierdzonej uprzednio przez Komisję.

(91)

(88)

Spółka KWW nie może utrzymywać, że nie kwestionowała decyzji w punktach odnoszących się do pomocy bezgotówkowej, dlatego że decyzja Komisji była pozytywna. Kwalifikacja transferu aktywów jako pomocy państwowej zaciążyła na KWW w ten sposób, że dopuszczalny byłby wniosek przeciwko tej decyzji, jeśli KWW nie wyraziłaby nań zgody. Komisja zakwalifikowała te środki jako pomoc i oceniła jej zgodność z zasadami wspólnego rynku. Oznaczało to, że Komisja mogła narzucić warunki, aby przyjąć zobowiązania Niemiec mające bezpośredni wpływ na działalność beneficjenta. W takiej sytuacji anulowanie decyzji jest dopuszczalne (8).

Ostatecznie, zgodnie ze sprawozdaniem spillover, kontrakty na budowę okrętów specjalnych, nazywanych „statkami do przewozu pieniędzy”, nie zostały przekazane KWW. Mimo że rekompensata za straty z tych kontraktów została ujęta w pomocy operacyjnej w wysokości 315,5 mln EUR [617,1 mln DM], zgodnie z decyzją Komisji z dnia 17 stycznia 1994 r., KWW nie miała możliwości wykonania tych kontraktów. Dlatego też KWW nie mogła otrzymać rekompensaty za przewidywane straty wynikające z tych kontraktów. Nie ma zatem żadnego powodu, aby wypłacać KWW rekompensatę za nieotrzymanie tej pomocy w kwocie 17,7 mln EUR [34,6 mln DM]. Jak wspomniano w motywach 12–20, ta ostatnia kwota nie została ujęta w środkach na pokrycie strat w wysokości 230,08 mln EUR [450 mln DM], tak jak wskazano w sprawozdaniu spillover.

(92)

KWW otrzymała od landu Mecklenburg-Vorpommern pomoc inwestycyjną mniejszą o 8 mln EUR [15,6 mln DM].

(89)

Komisja przeprowadziła dogłębną analizę kwot pomocy, którą KWW otrzymała po zatwierdzeniu pomocy na podstawie wszystkich dostępnych informacji. Po skontrolowaniu bilansu przedprywatyzacyjnego, bilansu przejęcia, sprawozdań spillover od firmy audytorskiej Arthur Andersen, procedury prywatyzacyjnej i umowy prywatyzacyjnej, okazuje się, że stocznia nie otrzymała pomocy operacyjnej równoważnej z umorzeniem dawnych zobo-

Pomoc na wyrównanie konkurencji

(93)

(8) Sprawa T-296/97 Alitalia przeciw Komisji, Zb.Orz. 2000, str. II3871, ust. 74.

KWW Niemcy dalej twierdzą, że jeśli Komisja doszłaby do wniosku, że różnica pomiędzy stratami faktycznymi i szacunkowymi miałaby znaczenie dla pomocy państwa, to i tak w każdym przypadku byłaby ona mniejsza, niż twierdzi Komisja. 31,955 mln EUR [62,5 mln DM] pomocy na wyrównanie konkurencji nie było przeznaczone na pokrycie strat, lecz, tak jak zwykle, na rekompensatę za niekorzyści odczuwane przez wszystkie stocznie w Niemczech, wynikające z ich położenia w Niemczech i w Europie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.