Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 16

Strona 16 z 22

W świetle tych przepisów dalsza dyskusja w kwestii uprawnień kontrolnych Komisji wydaje się niepotrzebna, uwzględniając fakt, że nie można poważnie kwestionować uprawnień, a nawet obowiązku Komisji do wyciągania konsekwencji w przypadku niezgodności z podstawowymi warunkami decyzji zatwierdzającej pomoc państwa. W takich przypadkach Komisja musi wymóc odzyskanie takiej pomocy, która musi być uznana za niezgodną i bezprawną, tzn. przyznaną bez zgody Komisji.

(98)

Komisja nie zgadza się z opinią Niemiec, że decyzje Komisji związane z jej uprawnieniami w zakresie kontroli i czynności wyjaśniających odnoszą się wyłącznie do okresu, w którym przeprowadzono oceny szacunkowe i uruchamiano transze pomocy. W tym kontekście należy przywołać zarówno specyficzne okoliczności sprawy, w szczególności tekst dyrektywy 92/68/EWG, zgodnie z którym pomoc operacyjna musiała być wypłacona przed końcem 1993 r., oraz fakt, że ta sama dyrektywa


(102) Komisja zgadza się z opinią Niemiec, że celem spra-

wozdań spillover było wykazanie, że żadna część pomocy restrukturyzacyjnej dla stoczni nie została przelana do innych przedsiębiorstw, takich jak spółka macierzysta stoczni. Niemniej jednak kontrola wykorzystania pomocy zgodnie z decyzjami zatwierdzającymi obejmowała kontrolę celów, na które została ona przeznaczona, aby zapewnić, że cała pomoc została ściśle wykorzystana na restrukturyzację stoczni.

12.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/33

(103) Właściwe wykorzystanie pomocy do celów, na które

została ona przyznana, stanowiło ważną część kontroli. Fakt ten jest również odzwierciedlony w strukturze i treści sprawozdań spillover, w których wyjaśnienie wykorzystania otrzymanej pomocy stanowi istotną część. Uznano za rzecz niezwykle ważną, aby informacje te zostały ujęte w sprawozdaniach w celu dostarczenia Komisji wszelkich informacji koniecznych do kontroli właściwego wykorzystania pomocy, zgodnie z decyzjami zatwierdzającymi i zobowiązaniami wobec Rady.

nie przedstawiły żadnych dowodów potwierdzających rzekome powiadomienie Komisji.

Wykorzystanie pomocy zgodnie z przeznaczeniem

(107) KWW argumentuje, że fundusze na restrukturyzację

zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, ponieważ decyzje Komisji nie zatwierdzały pomocy bezpośrednio na pokrycie strat; zatwierdzono wyłącznie ogólną pomoc operacyjną. Pomoc została wykorzystana do restrukturyzacji stoczni, a tym samym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Czas przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komisji

(104) Dalszym wspólnym argumentem KWW i Niemiec jest

(108) Komisja

fakt, że Komisja była świadoma od 1996 r., czyli od czasu dostarczenia jej ostatniego sprawozdania spillover, że faktyczne straty były znacząco niższe niż szacunkowe. Niemniej jednak Komisja zaczęła postępowanie wyjaśniające w tej kwestii dopiero w 1999 r.

(105) Komisja zwraca uwagę, że tak jak wyjaśniono w decyzji

o otwarciu procedury, ostatnie przedstawione sprawozdanie spillover obejmuje okres do dnia 31 grudnia 1995 r. Załącznik 2 strona 1 sprawozdania zawiera tabelę pomocy otrzymanej do dnia 31 grudnia 1995 r. Według tej tabeli pomoc wykorzystana na pokrycie strat do tego dnia wynosi 256,817 mln EUR [502,291 mln DM], podczas gdy kwota pomocy otrzymanej wynosi 262 mln EUR [512,5 mln DM]. Ponieważ istniała możliwość, że brakujące 5 mln EUR mogło być potrzebne po dniu 31 grudnia 1995 r. ze względu na fakt, że nie wszystkie straty z kontraktów podpisanych do dnia 31 grudnia 1993 r. nastąpiły do tego dnia, Komisja uznała, że nie ma powodu do interwencji.

zwraca uwagę, że obie decyzje Komisji, o których powiadomiono Niemcy w marcu 1993 r. i w styczniu 1994 r., określają kwoty zatwierdzone na pokrycie strat. Decyzja pierwsza wyraźnie zatwierdza kwotę 6 mln EUR [11,7 mln DM] pomocy operacyjnej na pokrycie części strat z kontraktów podpisanych po dniu 01.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.