Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 22

(5) Patrz: przypis 3.

L 120/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2005

(9)

Pismem z dnia 30 października 1992 r. Niemcy poinformowały Komisję o prywatyzacji WW na mocy Umowy o przejęciu. W kolejnych pismach Niemcy dostarczyły dodatkowych informacji wyjaśniających w sprawie Umowy o przejęciu, restrukturyzacji i planowanych środków pomocowych.

— 42,1 mln EUR [82,4 mln DM] pomocy operacyjnej w formie przejęcia dawnych zobowiązań przez THA,


— 65,2 mln EUR [127,5 mln DM] pomocy inwestycyjnej,

(10)

Umowa o przejęciu przewiduje przejęcie spółki KWW i transfer do niej pewnych aktywów i zobowiązań w celu dokonania prywatyzacji stoczni. Koniec okresu restrukturyzacji miał przypadać na koniec 1995 r.

— 13,8 mln EUR [27 mln DM] pomocy likwidacyjnej.

Ogółem decyzja ta zatwierdziła pomoc państwową w wysokości 144,4 mln EUR [282,4 mln DM].

(11)

Zgodnie z pkt. 7 Umowy o przejęciu THA powinna wesprzeć proces prywatyzacji dodatkowymi środkami. Jej wkład został wynegocjowany na podstawie przewidywanego bilansu w dniu 1 października 1992 r. W ramach dofinansowania spółka miała dostarczyć łączny kapitał w wysokości około 53,7 mln EUR [105 mln DM]. Ponadto przewidywany bilans miał obejmować środki specjalne w wysokości 223,2 mln EUR [436,5 mln DM], przeznaczone na sfinansowanie inwestycji wyrównujących, oraz 230,08 mln EUR [450 mln DM], dalej zwane „środkami na pokryciem strat”, przeznaczone na sfinansowanie strat poniesionych przez KWW podczas okresu restrukturyzacyjnego na skutek zmniejszonych mocy produkcyjnych i niskiej konkurencyjności.

(14)

Przed zatwierdzeniem jakichkolwiek dalszych transz Komisja poprosiła Niemcy pismami z dnia 2 kwietnia, 12 lipca i 11 października 1993 r. o dostarczenie informacji w sprawie przewidywanych i faktycznie poniesionych strat z kontraktów na budowę okrętów zrealizowanych w okresie restrukturyzacji, jak również informacji w sprawie planowanych inwestycji. W piśmie z dnia 11 października 1993 r. Komisja poprosiła również Niemcy o wyjaśnienie, dlaczego straty wyliczone dla sześciu pierwszych spośród dwunastu kontraktów na budowę okrętów, na które przewidziano środki na pokrycie strat i pomoc na wyrównanie konkurencji, wynosiły zaledwie 29,4 % całkowitych przewidywanych strat (licząc łącznie z pomocą na wyrównanie konkurencji).

Środki pomocowe

(12)

W celu ułatwienia prywatyzacji i restrukturyzacji stoczni pismem z dnia 27 listopada 1992 r. Niemcy złożyły wniosek o łączne środki pomocowe w kwocie 720,5 mln EUR [1 409,2 mln DM].

(15)

W piśmie z dnia 28 maja 1993 r. Niemcy poinformowały Komisję, że kwota 230,08 mln EUR [450 mln DM], stanowiąca środki na pokrycie strat, jest rezultatem negocjacji pomiędzy sprzedającym i kupującym. Niemcy wskazały, że ryzyko lub korzyści z dodatkowych strat/oszczędności mają być ponoszone przez KWW.

(13)

Komisja, uwzględniając zapis o kontroli w dyrektywach 90/684/EWG i 92/68/EWG, jak również fakt, że pomoc operacyjna mogła być zatwierdzona tylko do dnia 31 grudnia 1993 r., podjęła decyzję o zatwierdzeniu środków pomocowych dla stoczni w pięciu transzach. Łączne zatwierdzone kwoty pomocy były mniejsze od tych zawartych we wniosku Niemiec w listopadzie 1992 r. Decyzją w sprawie pierwszej transzy Komisja zatwierdziła przyznanie określonej poniżej pomocy:

(16)

N 692/D/91 – o której powiadomiono Niemcy pismem z dnia 3 marca 1993 r. (SG (93) D/4052)

(17)

Władze niemieckie wskazały również, że środki na pokrycie strat w wysokości 230,08 mln EUR [450 mln DM] nie obejmują kwoty 17,7 mln EUR [34,6 mln DM] przeznaczonej na pokrycie strat przyszłych, wynikających ze zgłoszonych kontraktów na statki do przewozu pieniędzy przejętych przez THA w ramach prywatyzacji. Nie obejmuje ono również kwoty pomocy w wysokości 42,1 mln EUR [82,4 mln DM] w formie przejęcia dawnych zobowiązań krótkoterminowych przez THA w ramach prywatyzacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.