Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 5

Strona 5 z 22

Wydawało się to stać w sprzeczności z przepisami zawartymi w decyzjach Komisji, zgodnie z którymi stocznie w Niemczech Wschodnich miały otrzymać wyłącznie pomoc konieczną do ich restrukturyzacji. Komisja zwróciła także uwagę, że we wszystkich swoich decyzjach przyznających pomoc mówi się wyraźnie o wykorzystaniu przez Komisję jej uprawnień w zakresie kontroli i czynności wyjaśniających w celu zapewnienia, by stocznie otrzymywały wyłącznie pomoc konieczną do ich restrukturyzacji. W związku z tym, ponieważ zgodnie z decyzjami Komisji zatwierdzającymi pomoc stocznie otrzymują wyłącznie pomoc konieczną do ich restrukturyzacji, a sama Komisja zobowiązała się do kontroli zgodności działań z tym przepisem, wyłącznie odszkodowanie za straty faktycznie poniesione może być uznane za zgodne z decyzjami Komisji przyznającymi pomoc.


Jak wynika z dokumentów przygotowawczych do dyrektywy 92/68/EWG, Radzie przedstawiona została bardzo szczegółowa analiza zasadności pomocy, przeprowadzona przez Komisję. Tak jak w przypadku innych stoczni, pomoc została podzielona na dawne zobowiązania, świeży kapitał i odszkodowanie za poniesione straty. Rada ustanowiła wprawdzie górny pułap łącznych kwot różnego rodzaju pomocy, nie ustaliła jednak kwot pomocy dla poszczególnych stoczni. Nie było żadnych wątpliwości co do kwot dotyczących dawnych zobowiązań i świeżego kapitału. Przedmiotem dyskusji była natomiast kwota, jaką powinna ustalić Komisja w określonych ramach jako odszkodowanie za poniesione straty. Przy ustalaniu tej kwoty Komisja musiała naturalnie upewnić się, że pomoc będzie wykorzystana wyłącznie na przewidziane cele. Komisja musiała się również upewnić, wykorzystując do tego celu środki kontrolne, że kwoty te faktycznie zostały wykorzystane wyłącznie na przewidziane cele. Rada ustanowiła takie warunki pomocy państwowej w czerwcu i lipcu 1992 r. z udziałem Niemiec. Dlatego też Niemcy nie mogą odwoływać się do innych umów, ewentualnie innej treści, zawartych w późniejszym terminie z nabywcą stoczni.

(33)

Zażądano przedstawienia sprawozdań spillover w celu uniknięcia sytuacji, w której strony trzecie mogłyby odnieść korzyści z pomocy. Gdyby rozpatrywana pomoc została przyznana niezależnie od kosztów beneficjenta, sprawozdania spillover nie byłyby konieczne do zapobieżenia transferowi nadwyżki środków pomocowych do obecnych właścicieli przedsiębiorstwa, odnoszących w ten sposób korzyść z pomocy państwowej.

12.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/25

(34)

Kwota 262 mln EUR [512,5 mln DM] przyznana na pokrycie strat w rzeczywistości nie została w całości wykorzystana na ten cel. Wniosek taki jest logiczną konsekwencją faktu, że poniesione straty były w rzeczywistości mniejsze niż ta kwota. Dlatego też pomoc musiała zostać wykorzystana do innych celów. Nawet jeśli Komisja nie wyjaśniła, co faktycznie stało się z tymi kwotami, przyznanie pożyczki spółce macierzystej oznacza, że w każdym wypadku odniosła ona częściową korzyść z przyznanej pomocy. Zgodnie z warunkami określonymi przez Radę, Komisja powinna była temu zapobiec. Kwota, która nie została wykorzystana na pokrycie strat oraz której transfer do spółki macierzystej nie został zatwierdzony, musi być uznana za zastrzyk świeżego kapitału, co oznacza, że kwota większa od przyjętej przez Radę na ten cel została nań faktycznie wykorzystana. Wykorzystanie pomocy jest sprzeczne nie tylko z warunkami określonymi przez Komisję, ale również z dyrektywą Rady 92/68/EWG.

wania do innych celów niż bezpośrednia restrukturyzacja, kwota różnicy będzie miała efekt pomocy operacyjnej i pogorszy w ten sposób i tak już trudne warunki konkurencji pomiędzy stoczniami europejskimi.

(39)

Według Konfederacji Przemysłu Duńskiego sprzeczne z ogólnymi zasadami prawa Wspólnoty jest umożliwienie odbiorcy pomocy ubiegania się o odszkodowanie za straty, w przypadku gdy jego faktyczne straty są niższe niż maksymalne kwota odszkodowania obiecana na ten cel. Konfederacja nie posiada jednak wiedzy o tym, czy takie wykorzystanie zostało zatwierdzone w nieopublikowanym protokole lub podobnym dokumencie podczas uzgadniania dyrektywy Rady 92/68/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.