Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 9

Strona 9 z 22

Komisja zatwierdziła pełne pokrycie kosztów restrukturyzacyjnych. W tym kontekście nie zbadała ona, do jakiego stopnia restrukturyzacja została przeprowadzona przy użyciu zasobów własnych stoczni. Prognozy strat z kontraktów podpisanych po dniu 1 lipca 1990 r. wynosiły 230,08 mln EUR [450 mln DM]. Do pokrycia tej kwoty nie wystarczyło tylko 29,812 mln EUR [58,309 mln DM] pomocy operacyjnej wypłaconej w gotówce, tak jak wskazano w terminarzu płatności („Zahlungsplan”) przedstawionym Komisji, ale również zasoby własne stoczni, uwidocznione jako pozycje w bilansie. Zasoby te nie mogą być uznane za pomoc, ponieważ stanowiły one aktywa stoczni, która została sprzedana w wyniku otwartej i bezwarunkowej procedury przetargowej.


Niemcy nawiązują również do swojego pisma z dnia 16 października 1993 r., w którym napisano, że nie przewiduje się stałej kontroli przyszłych strat. Fakt ten również odpowiada warunkom umowy z nabywcą, zgodnie z którymi KWW ponosi pełne ryzyko strat większych niż przewidziano w czasie podpisania umowy.

(60)

W związku z tym Komisja zatwierdziła w 1993 r. całą pomoc operacyjną bez żadnych warunków ograniczających, będąc w pełni świadoma okoliczności. Pomoc została następnie bezzwłocznie wypłacona stoczniom, tak jak planowano, na długo przed tym, jak powstała możliwość oceny, jak wysokie mogą być ostatecznie rzeczywiste straty.

(61)

(57)

Niemcy podkreślają, że stocznia nie mogłaby być zrestrukturyzowana bez pomocy określonej w umowie prywatyzacyjnej i zatwierdzonej przez Komisję, ponieważ spółka Kvaerner w swej ofercie, uznanej za najlepszą, deklarowała przeprowadzenie restrukturyzacji na własne ryzyko wyłącznie pod warunkiem otrzymania tej

Niemcy wskazują dalej, że Komisja nie zastrzegła sobie prawa do oceny zasadności pomocy w okresie późniejszym. Ani decyzja z marca 1993 r., ani też ze stycznia 1994 r. nie wskazywały, że pomoc została zatwierdzona wyłącznie na pokrycie strat oraz że ocena końcowa przeprowadzona zostanie dopiero później, gdy będzie znana wysokość rzeczywistych strat. Decyzje Komisji nie wskazują również, że należy wykazać kwotę faktycznych strat lub że pomoc, która zostałaby uznana za „nieuzasadnioną”, powinna zostać zwrócona. Komisja powinna była umieścić w swoich decyzjach wyraźny przepis dotyczący tej kwestii, aby mieć możliwość prawnego narzucenia takiego prawa.

L 120/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2005

(62)

Niemcy nawiązują do decyzji Komisji zatwierdzających pomoc, w których stwierdza się, że „Komisja może, w świetle zobowiązania podjętego wobec Rady, opisanego powyżej, zatwierdzić przyznanie pomocy wyłącznie, o ile wykazano niezbicie jej zasadność...”. Ponieważ w tamtym okresie Komisja zatwierdziła pomoc, nie załączając do decyzji żadnych warunków, może być to interpretowane wyłącznie w takim znaczeniu, że Komisja była przekonana o zasadności pomocy przed jej zatwierdzeniem.

niż przewidziana w umowie prywatyzacyjnej, w szczególności żadnej dodatkowej pomocy na mocy zatwierdzonych programów.

(67)

(63)

Według Niemiec niemożliwa jest interpretacja, według której Komisja wykorzystałaby swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia kontroli i czynności wyjaśniających do późniejszej oceny zasadności kwot pomocy. Komisja również nie zastrzegła sobie prawa do takiej kontroli.

Niemcy wyjaśniają, że fakt przedstawienia Komisji informacji po zatwierdzeniu pomocy, w szczególności tak zwanych „sprawozdań spillover”, nie oznacza upoważnienia Komisji do weryfikacji zasadności pomocy. Sprawozdania spillover zostały przedstawione w celu zilustrowania faktu, że nie doszło do przecieku pomocy ze stoczni do innych przedsiębiorstw. Wbrew twierdzeniom Komisji znaczenie i cel sprawozdań nie polegały na wykazaniu rzeczywistych kwot strat. Informacje dotyczące wykorzystania pomocy zawarte w tych sprawozdaniach były przeznaczone wyłącznie jako pomocny sposób przejrzystego wykazania, że żadna część pomocy nie została przetransferowana do inwestora lub do innej stoczni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.