Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 122 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2005 z dnia 13 maja 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel d'Alsace) – (PGI)

Data ogłoszenia:2005-05-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 122 POZ 10

Strona 1 z 3
L 122/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.5.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 736/2005 z dnia 13 maja 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Miel d'Alsace) – (PGI)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 lit. b) oraz jego art. 6 ust. 3 i 4 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(7) (1)

W wyniku kontaktów podjętych między Francją a Niemcami w sprawie „Miel d’Alsace” wprowadzono wyjaśnienia do specyfikacji wymienionej nazwy związane w szczególności z właściwościami chemicznymi miodów i dowodami pochodzenia. Punkt 4 streszczenia specyfikacji wymienionej nazwy został odpowiednio zmieniony. W świetle tych elementów należy więc wpisać nazwę do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

(6)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Miel d’Alsace” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Niemcy zgłosiły sprzeciw przeciwko rejestracji, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Zgłoszony sprzeciw dotyczył nieprzestrzegania warunków przewidzianych w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Istotnie, według Niemiec, niektóre elementy specyfikacji dotyczące w szczególności dowodów pochodzenia były niewystarczające, aby odpowiadać definicji oznaczenia geograficznego. Pismem z dnia 6 lutego 2003 r. Komisja wezwała zainteresowane Państwa Członkowskie do uzyskania porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami. Biorąc pod uwagę, że w terminie trzech miesięcy nie doszło do porozumienia między Francją i Niemcami, Komisja powinna przyjąć decyzję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 (3) dodaje się nazwę ujętą w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Pełne zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 71 z 20.3.2002, str. 11.

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 205/2005 (Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 6).

14.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/11

ZAŁĄCZNIK I PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne przetwory mleczne z wyjątkiem masła) FRANCJA Miel d'Alsace (PGI)

L 122/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.5.2005

ZAŁĄCZNIK II ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2081/92 „MIEL D’ALSACE” (NR WE: FR/00150) PDO ( ) PGI (X)

Niniejsze zestawienie jest streszczeniem sporządzonym wyłącznie dla celów informacyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 122 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 25 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2005 z dnia 13 maja 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2005 r.

 • Dz. U. L122 - 24 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2005 z dnia 13 maja 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L122 - 23 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2005 z dnia 13 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L122 - 21 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2005 z dnia 13 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L122 - 19 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2005 z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L122 - 18 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2005 z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L122 - 17 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2005 z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1040/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie przepisów odnoszących się do przyznawania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie kontroli fitosanitarnej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2051/97

 • Dz. U. L122 - 15 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2005 z dnia 13 maja 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ricotta Romana) – (PDO)

 • Dz. U. L122 - 9 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 735/2005 z dnia 13 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 18. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L122 - 8 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 734/2005 z dnia 13 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 19. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L122 - 7 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 733/2005 z dnia 13 maja 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 335. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L122 - 5 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2005 z dnia 13 maja 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 163. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L122 - 3 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2005 z dnia 13 maja 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 163. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L122 - 1 z 200514.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2005 z dnia 13 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.