Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 1

Strona 1 z 2
17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (2005/370/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


Państwa i regionalne organizacje integracji gospodarczej mogą ratyfikować Konwencję z Aarhus, przyjąć ją, zatwierdzić lub przystąpić do niej.

(4)

Zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus regionalna organizacja integracji gospodarczej jest zobowiązana określić w swoich dokumentach dotyczących ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia zakres swoich kompetencji w odniesieniu do spraw regulowanych Konwencją.

(5) (1)

Konwencja NZ/EKG o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska („Konwencja z Aarhus”) ma na celu przyznanie społeczeństwu praw i nakłada na Strony i władze publiczne obowiązki związane z dostępem do informacji i udziałem społeczeństwa oraz dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Polepszenie dostępu obywateli do informacji i większy udział społeczeństwa w procesach podejmowania decyzji oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości stanowią niezbędne narzędzia zapewnienia społecznej świadomości dotyczącej zagadnień związanych ze środowiskiem i promowania lepszego wprowadzania w życie i egzekwowania ustawodawstwa dotyczącego środowiska. Przyczynia się to więc do wzmocnienia polityk związanych z ochroną środowiska i do uczynienia ich bardziej skutecznymi.

Zgodnie z Traktatem, w szczególności z jego art. 175 ust. 1, Wspólnota wraz z jej Państwami Członkowskimi posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych oraz do realizacji obowiązków z nich wynikających, które przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 174 Traktatu.

(6)

(2)

Wspólnota i większość jej Państw Członkowskich podpisały Konwencję z Aarhus w 1998 r. i od tego czasu podejmują wysiłki mające na celu zatwierdzenie przez nich Konwencji. Tymczasem właściwe prawodawstwo wspólnotowe jest dostosowywane do Konwencji.

(7)

(1)

Opinia wydana dnia 31 marca 2004 r.

Cel Konwencji z Aarhus określony w jej art. 1 jest zgodny z celami polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska określonymi w art. 174 Traktatu, zgodnie z którymi Wspólnota, która dzieli kompetencje z jej Państwami Członkowskimi, przyjęła już wszechstronne prawodawstwo, które podlega rozwojowi i przyczynia się do osiągnięcia celu Konwencji, nie tylko przez jej własne instytucje, lecz również przez władze publiczne w jej Państwach Członkowskich.

L 124/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

17.5.2005

Należy zatwierdzić Konwencję z Aarhus,

Zgodnie z art. 19 Konwencji z Aarhus Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

W tym samym czasie, zgodnie z art. 19 Konwencji z Aarhus, wyznaczona osoba lub osoby składają deklaracje o treści określonej w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 1 Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2005 r. W imieniu Rady J.-C. JUNCKER Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 43 z 200517.5.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 41 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 22 z 200517.5.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 21 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 4 z 200517.5.2005

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.