Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 21

17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 3 marca 2005 r.

L 124/21

w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie (2005/371/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 3 lit. b), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani decyzja ta nie ma zastosowania do Danii,

Na mocy decyzji z dnia 28 listopada 2002 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie. Negocjacje umowy odbyły się w dniach 15 i 16 maja, 18 września oraz 5 listopada 2003 r. Z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, umowa parafowana w Brukseli w dniu 18 grudnia 2004 r. powinna zostać podpisana. Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Zjednoczone Królestwo notyfikowało swoje życzenie uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani decyzja ta nie ma zastosowania do Irlandii.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się podpisanie w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie, z zastrzeżeniem podjęcia przez Radę decyzji o jej zawarciu. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

(2)

(3)

(4)

Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Wspólnoty z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2005 r. W imieniu Rady F. BILTGEN Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 43 z 200517.5.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 41 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 22 z 200517.5.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 4 z 200517.5.2005

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L124 - 1 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.