Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 43

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 43

Strona 1 z 14
17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TLUMACZENIE UMOWA

L 124/43

między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, dalej zwana „Wspólnotą”, i DEMOKRATYCZNO-SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA SRI LANKI, dalej zwana „Sri Lanką”, dalej zwane „Umawiającymi się Stronami”,

ZDECYDOWANE wzmocnić współpracę w celu skuteczniejszego zwalczania nielegalnej imigracji, ZANIEPOKOJONE znaczącym wzrostem działań zorganizowanych grup przestępczych związanych z przemytem migrantów oraz związaną z tym działalnością przestępczą, PRAGNĄC ustanowić drogą niniejszej umowy i na zasadzie wzajemności szybkie i skuteczne procedury identyfikacji oraz bezpiecznego i właściwego powrotu osób, które nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu, przebywania lub zamieszkania na terytoriach Sri Lanki lub jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz ułatwić przejazd takich osób w duchu współpracy, PODKREŚLAJĄC, że niniejsza umowa pozostaje bez uszczerbku dla praw, zobowiązań i obowiązków Wspólnoty, Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Sri Lanki powstałych na mocy prawa międzynarodowego, UZNAJĄC, że postanowienia niniejszej umowy, mieszczącej się w zakresie Tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, nie stosują się do Królestwa Danii, zgodnie z protokołem w sprawie stanowiska Danii załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,


UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszej Umowy: a) „Państwo Członkowskie” oznacza każde Państwo Członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii; „obywatel Państwa Członkowskiego” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Państwa Członkowskiego, określone do celów Wspólnoty; „obywatel Sri Lanki” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Sri Lanki; „obywatel państwa trzeciego” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo inne niż Sri Lanki lub jednego z Państw Członkowskich; „bezpaństwowiec” oznacza każdą osobę nieposiadającą obywatelstwa. Nie obejmuje osób, które pozbawiono

obywatelstwa lub które się go zrzekły po wjeździe odpowiednio na terytorium Sri Lanki lub jednego z Państw Członkowskich, o ile takie osoby nie uzyskały co najmniej przyrzeczenia naturalizacji przez to państwo;

f)

b)

„zezwolenie na pobyt” oznacza zezwolenie każdego typu wydane przez Sri Lankę lub jedno z Państw Członkowskich, uprawniające osobę do przebywania na jego terytorium. Nie obejmuje ono czasowych zezwoleń na pozostawanie na jego terytorium w związku z rozpatrywaniem wniosku o azyl lub wniosku o zezwolenie na pobyt;

c)

d)

g)

e)

„wiza” oznacza wydane zezwolenie lub decyzję podjętą przez Sri Lankę lub jedno z Państw Członkowskich, wymagane w związku z wjazdem lub przejazdem przez terytorium Sri Lanki lub Państwa Członkowskiego. Nie obejmuje lotniskowych wiz tranzytowych,

L 124/44

PL SEKCJA 1

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2005

2. Obowiązek readmisji zawarty w ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli: a) obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec jedynie przemieszczał się drogą powietrzną przez Lotnisko Międzynarodowe Colombo; lub wnioskujące Państwo Członkowskie wydało obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi wizę lub zezwolenie na pobyt przed lub po wjeździe na jego terytorium, o ile taka osoba nie posiada wizy lub zezwolenia na pobyt wydanego przez Sri Lankę, które ma dłuższy okres ważności.

OBOWIĄZKI READMISJI ZE STRONY SRI LANKI Artykuł 2 Readmisja własnych obywateli 1. Na wniosek Państwa Członkowskiego i bez dalszych formalności poza przewidzianymi w niniejszej umowie, Sri Lanka przyjmuje ponownie wszystkie osoby, które nie spełniają lub przestały spełniać obowiązujące warunki wjazdu, przebywania lub zamieszkania na terytorium wnioskującego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem udowodnienia lub racjonalnego przyjęcia na podstawie dostarczonych dowodów opartych na domniemaniu faktycznym, że te osoby są obywatelami Sri Lanki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 41 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 22 z 200517.5.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 21 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 4 z 200517.5.2005

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L124 - 1 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.