Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

Data ogłoszenia:2005-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 10

L 126/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 749/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu uproszczenia i ujednolicenia procedur sprzedaży zbóż przeznaczonych do wywozu, należy sprecyzować procedurę zwolnienia zabezpieczeń przewidzianą w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 ustanawiającego szczegółowe wspólne zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (3), w szczególności w sprawie dowodów zakończenia przywozowych formalności celnych w krajach trzecich.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2131/93.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

W Państwach Członkowskich, które nie dysponują portami morskimi, oferenci będą obciążeni wyższymi kosztami transportu zbóż przeznaczonych do sprzedaży. Z tego względu, zboża z tych Państw Członkowskich są trudniejsze do wywozu, co przyczynia się w szczególności do ich dłuższego interwencyjnego składowania i dodatkowych kosztów dla budżetu Wspólnoty. W rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93 w art. 7 przewidziano zatem możliwość finansowania, w niektórych przypadkach, najniższych kosztów transportu między miejscem składowania, a miejscem wyjścia w celu zapewnienia porównywalnych ofert.

Artykuł 1 Artykuł 7 ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 2131/93 otrzymuje brzmienie:

„2a Jeśli Państwo Członkowskie nie posiada portu morskiego można, według procedury określonej w ust. 1, odstąpić od ust. 2 i zapewnić, w przypadku wywozu z portu morskiego, finansowanie najniższych kosztów transportu między miejscem składowania a rzeczywistym miejscem wyjścia, w ramach maksymalnych kwot wskazanych w zaproszeniu do składania ofert przetargowych.

(3)

Porty Rijeka i Split w Chorwacji były tradycyjnymi portami załadunku dla krajów Europy Środkowej przed ich przystąpieniem do Unii Europejskiej. Należy zatem uznać Rijekę i Split jako miejsca wyjścia możliwe do uwzględnienia przy obliczaniu kosztów transportu, które mogą być zwrócone w przypadku wywozu.

Do celów niniejszego ustępu, port Konstanca w Rumunii oraz porty Rijeka i Split w Chorwacji można uznać za miejsca wyjścia”.

(3) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 5.10.2004, str. 5).

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2045/2004 (Dz.U. L 354 z 30.11.2004, str. 17).

19.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/11

Artykuł 2 Artykuł 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2131/93 otrzymuje brzmienie: „3. Zwalnia się zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 tiret drugie, w odniesieniu do ilości, dla których: — wykazano, że produkt nie nadaje się do spożycia przez ludzi i przez zwierzęta, — wykazano, że formalności celne dotyczące wywozu poza obszar celny Wspólnoty i przywozu do jednego z krajów trzecich uwzględnionego w ramach przetargu zostały zakończone. Dowody wywozu poza obszar celny Wspól-

noty i przywozu do kraju trzeciego są dostarczane według zasad określonych w art. 7 i 16, ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, — pozwolenie nie zostało wydane zgodnie z art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, — umowa została rozwiązana zgodnie z art. 16 akapitem czwartym.”

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 68 z 200519.5.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Tekst ten unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 121 z dnia 13 maja 2005 r., str. 64)

 • Dz. U. L126 - 59 z 200519.5.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 65/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli pasz w 2004 r.

 • Dz. U. L126 - 55 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1448)

 • Dz. U. L126 - 43 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1359) (1)

 • Dz. U. L126 - 40 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L126 - 38 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty szósty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L126 - 36 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L126 - 34 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 32 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 30 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L126 - 28 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L126 - 22 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L126 - 12 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L126 - 3 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2005 z dnia 18 maja 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L126 - 1 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.