Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2005 z dnia 18 maja 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 4

3. Umiejscowienie i numery kadzi składających się na partie, ilość alkoholu w każdej kadzi, zawartość alkoholu oraz jego właściwości określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 4. Jedynie przedsiębiorstwa zatwierdzone na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 mogą uczestniczyć w przetargu. Artykuł 2 Sprzedaż odbywa się zgodnie z art. 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 do 98, 100 i 101 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 oraz art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/98. Artykuł 3 1. Oferty należy składać w agencjach interwencyjnych posiadających alkohol, o których mowa w załączniku II, lub przesyłać listem poleconym na adres tych agencji. 2. Oferty składane są w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Procedura przetargowa nr 1/2005 WE sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie”. Koperta zewnętrzna zaadresowana jest do danej agencji interwencyjnej. 3. Oferty muszą zostać doręczone do danej agencji interwencyjnej najpóźniej do godziny 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli w dniu 30 maja 2005 r. Artykuł 4 1. Aby oferta mogła zostać uwzględniona, musi być zgodna z art. 94 i 97 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000. 2. Aby oferta mogła zostać uwzględniona, w momencie złożenia musi jej towarzyszyć: a) zaświadczenie o złożeniu wadium na rzecz danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym mowa, wynoszącym 4 EUR za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.; b) wskazanie miejsca ostatecznego wykorzystania alkoholu i zobowiązanie oferenta do przestrzegania tego miejsca przeznaczenia; c) nazwa i adres oferenta, numer referencyjny ogłoszenia o przetargu oraz oferowana cena, wyrażona w euro za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.; d) zobowiązanie oferenta do przestrzegania wszystkich przepisów stosowanych w odniesieniu do danej procedury przetargowej; e) oświadczenie oferenta, w którym:


i) zrzeka się on wszelkich roszczeń w odniesieniu do jakości i właściwości przyznanego alkoholu;

ii) wyraża zgodę na poddanie się wszelkim kontrolom dotyczącym miejsca przeznaczenia i wykorzystania alkoholu;

iii) przyjmuje odpowiedzialność za dostarczenie dowodu, że alkohol jest wykorzystywany zgodnie z warunkami określonymi w danym ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 5 Powiadomienia przewidziane w art. 94a rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 dotyczące przetargu ogłoszonego niniejszym rozporządzeniem zostają przekazane Komisji na adres podany w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6 Formalności związane z pobieraniem próbek w art. 98 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000. określono

Agencja interwencyjna dostarcza wszystkich niezbędnych informacji na temat właściwości alkoholu wystawionego na sprzedaż.

Zwracając się do danej agencji interwencyjnej zainteresowane strony mogą otrzymać próbki alkoholu wystawionego na sprzedaż, pobrane przez przedstawiciela danej agencji interwencyjnej.

Artykuł 7 1. Agencje interwencyjne w Państwach Członkowskich, w których wystawiony na sprzedaż alkohol jest składowany, przeprowadzają właściwe kontrole w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystania. W tym celu mogą:

a) zastosować, mutatis mutandis, przepisy art. 102 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000;

b) przeprowadzić kontrole próbek za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystania.

2. Koszty kontroli, o których mowa w ust. 1, ponoszą przedsiębiorstwa, którym sprzedano alkohol.

Artykuł 8 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/5

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2005 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 68 z 200519.5.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Tekst ten unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 121 z dnia 13 maja 2005 r., str. 64)

 • Dz. U. L126 - 59 z 200519.5.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 65/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli pasz w 2004 r.

 • Dz. U. L126 - 55 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1448)

 • Dz. U. L126 - 43 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1359) (1)

 • Dz. U. L126 - 40 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L126 - 38 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty szósty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L126 - 36 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L126 - 34 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 32 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 30 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L126 - 28 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L126 - 22 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L126 - 12 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L126 - 10 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L126 - 1 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.