Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1359) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 43

Strona 1 z 8
19.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1359)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/381/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 21 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

dane Komisji dnia 30 czerwca każdego roku i powinny one obejmować cały poprzedzający je rok kalendarzowy, od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego zgodnie z art. 6 dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania dotyczące wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (5),

Kwestionariusz, którego Państwa Członkowskie mają używać przy opracowywaniu rocznych sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE, powinien ustalać dokładne informacje dotyczące stosowania przez Państwa Członkowskie najważniejszych środków wymienionych w tej dyrektywie, a także następujących środków w stopniu, w jakim są one ściśle powiązane z wdrażaniem dyrektywy 2003/87/WE: dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (2), decyzji Komisji 2004/156/WE z dnia 29 stycznia 2004 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Właściwa jest weryfikacja kwestionariusza w regularnych odstępach czasu. Pierwsze sprawozdanie ma zostać złożone do dnia 30 czerwca 2005 r. Jest jednakże pożądane posiadanie jednego sprawozdania rocznego obejmującego cały pierwszy rok działania systemu. Pierwsze sprawozdanie powinno zatem obejmować okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2005 r., drugie zaś, z terminem złożenia dnia 30 czerwca 2006 r., powinno obejmować okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Kolejne sprawozdania powinny być skła-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa Członkowskie stosują kwestionariusz zawarty w Załączniku do sporządzania sprawozdań rocznych, które należy przesyłać do Komisji zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Artykuł 2 Pierwsze sprawozdanie, które należy złożyć do dnia 30 czerwca 2005 r., obejmuje czteromiesięczny okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2005 r. Kolejne sprawozdania przesyłane są do Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku i obejmują one cały poprzedzający je rok kalendarzowy, od 1 dnia stycznia do dnia 31 grudnia, począwszy od roku kalendarzowego 2005. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 32. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/101/WE (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 18). (2) Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 59 z 26.2.2004, str. 1. (4) Dz.U. L 386 z 29.12.2004, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 68 z 200519.5.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Tekst ten unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 121 z dnia 13 maja 2005 r., str. 64)

 • Dz. U. L126 - 59 z 200519.5.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 65/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli pasz w 2004 r.

 • Dz. U. L126 - 55 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1448)

 • Dz. U. L126 - 40 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L126 - 38 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty szósty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L126 - 36 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L126 - 34 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 32 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 30 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L126 - 28 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L126 - 22 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L126 - 12 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L126 - 10 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L126 - 3 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2005 z dnia 18 maja 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L126 - 1 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.