Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 129 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 201 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 400) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 129 POZ 1

Strona 1 z 41
23.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

DECYZJA NR 201 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 400)

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Porozumienia EU/Szwajcaria)

(2005/376/WE)


KOMISJA ADMINISTRACYJNA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając decyzję nr 155 z dnia 6 lipca 1994 r. dotyczącą wzorów formularzy potrzebnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (E 401 do 411) (4), uwzględniając decyzję nr 157 z dnia 1 lipca 1995 r. dotyczącą wzorów formularzy potrzebnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (E 401 do 411) (5), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1), zgodnie z którym obowiązkiem Komisji Administracyjnej jest załatwianie wszystkich spraw administracyjnych wynikających z rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i późniejszych rozporządzeń,

uwzględniając art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/ 72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (2), zgodnie z którym obowiązkiem Komisji Administracyjnej jest opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do stosowania rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72,

Rozszerzenie Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. wymaga dostosowania formularzy serii E 400. Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) z dnia 2 maja 1992 r., uzupełnione Protokołem z dnia 17 marca 1993 r., załącznik VI, wprowadza rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wspólnota Europejska i Państwa Członkowskie oraz Konfederacja Szwajcarska zawarły Porozumienie o swobodnym przepływie osób (Porozumienie ze Szwajcarią), które weszło w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Załącznik II do Porozumienia odnosi się do rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72.

(2)

uwzględniając decyzję nr 146 z dnia 10 października 1990 r. dotyczącą interpretacji art. 94 ust. 9 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (3),

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. (2) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 77/2005 (Dz.U. L 16 z 20.1.2005, str. 3). 3 ( ) Dz.U. L 235 z 23.8.1991, str. 9. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 167 (Dz.U. L 195 z 11.7.1998, str. 35).

(3)

(4) Dz.U. L 209 z 5.9.1995, str. 1. (5) Nieopublikowana decyzja rozszerzająca decyzję nr 155 na Austrię, Finlandię i Szwecję.

L 129/2

(4)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2005

Ze względów praktycznych formularze używane w Unii Europejskiej i EOG oraz w ramach Porozumienia ze Szwajcarią powinny być identyczne,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1. Uchyla się decyzję nr 155, a wzory formularzy E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407 i E 411 opublikowane w tej decyzji zastępuje się niżej załączonymi wzorami. 2. Wzór formularza E 413F opublikowanego w decyzji nr 146 zostaje uchylony. 3. Uchyla się decyzję nr 157.

4. Właściwe władze Państw Członkowskich udostępnią formularze zainteresowanym stronom zgodnie z niżej załączonymi wzorami. Formularze te będą dostępne w językach urzędowych Wspólnoty, a ich układ będzie taki, by poszczególne wersje były idealnie zgodne, tak aby umożliwić wszystkim stronom, do których formularz jest skierowany, otrzymanie formularzy wydrukowanych w ich języku ojczystym. 5. Niniejsza decyzja ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Administracyjnej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 129 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.