Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 785/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 1

Strona 1 z 4
26.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 785/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i art. 22 lit. c), uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. POSTĘPOWANIE

1. Obowiązujące środki

(1)

W marcu 2004 r. w następstwie przeglądu związanego z wygaśnięciem środków Rada na mocy rozporządzenia (WE) nr 398/2004 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz metalu krzemowego („krzem”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mającego zastosowanie do ceny netto franco granica Wspólnoty przed zapłaceniem cła wynosiła 49 %. 2. Wszczęcie dochodzenia

(2)

Dnia 20 marca 2004 r. Komisja ogłosiła poprzez opublikowanie zawiadomienia (3) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozpoczęcie częściowego przeglądu okresowego środków mających m.in. zastosowanie do przywozu krzemu pochodzącego z ChRL zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Rozpoczęty z inicjatywy Komisji przegląd miał na celu zbadanie, czy w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („rozszerzenie”), a także mając na uwadze interes Wspólnoty, istniała potrzeba dostosowania środków w celu uniknięcia nagłych i nadmiernie negatywnych skutków dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym użytkowników, dystrybutorów i konsumentów. 3. Produkt objęty postępowaniem

(3)

(4)

Produkt objęty postępowaniem jest tym samym produktem co w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków, tj. metalem krzemowym pochodzącym z ChRL, objętym kodem CN 2804 69 00 (o zawartości wagowej krzemu niższej niż 99,99 %). Wyłącznie z powodów obecnej klasyfikacji ustalonej w nomenklaturze celnej jest on określany jako „krzem”. Krzem o większej czystości, zawierający wagowo nie mniej niż 99,99 % krzemu, wykorzystywany głównie w przemyśle elektronicznym do produkcji półprzewodników, podlega innemu kodowi CN i nie jest objęty tym postępowaniem.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 15. (3) Dz.U. C 70 z 20.3.2004, str. 15.

L 132/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2005

4. Dochodzenie

(5)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu dochodzenia zainteresowanych importerów, użytkowników i eksporterów oraz ich zrzeszenia, jak również przedstawicieli zainteresowanego kraju wywozu oraz producentów wspólnotowych. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o wysłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(6)

Chińska Izba Handlowa Importerów i Eksporterów Metali, Minerałów i Substancji Chemicznych (CCCMC), zrzeszenie przemysłu wspólnotowego (Euroalliages), importerzy/handlowcy, władze niektórych nowych Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („UE-10”), oraz użytkownicy krzemu w UE-10 przedstawili swoje opinie na piśmie. Wszystkie zainteresowane strony, które złożyły wniosek w określonym terminie oraz wykazały, iż istniały szczególne powody, aby zostały wysłuchane, otrzymały taką możliwość.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 17 z 200526.5.2005

  Decyzja Rady 2005/395/WPZiB z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L132 - 15 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

 • Dz. U. L132 - 13 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1858/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów

 • Dz. U. L132 - 11 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2005 z dnia 25 maja 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L132 - 8 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L132 - 6 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2005 z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.