Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1858/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów

Data ogłoszenia:2005-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 13

26.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 789/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1858/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) w ust. 2 lit. b), akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, „W przypadku złożenia wniosku o wypłatę salda pomocy po terminie określonym w akapicie pierwszym lit. b), kwota salda, do której producent miałby prawo, jeśli złożyłby wniosek w wyznaczonym terminie, jest pomniejszona o 1 % za dzień roboczy opóźnienia. W przypadku gdy opóźnienie przekracza piętnaście dni, wniosku nie przyjmuje się.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje: W wyjątkowych, należycie uzasadnionych, przypadkach, właściwe władze mogą przyjąć wnioski o wypłatę salda złożone po terminie określonym w akapicie pierwszym lit. b), pod warunkiem, że opóźnienie nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia kontroli określonych w art. 10 ust. 1. W takim przypadku przepisy zawarte w poprzednim akapicie nie mają zastosowania.”;

(1)

Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1858/93 (2) ustanowił szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do składania wniosków o wypłatę zaliczek oraz wniosków o wypłatę salda pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów, zgodnie z art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania oraz aby jak najszybciej do końca roku otrzymać dane i informacje niezbędne w szczególności do ustalenia kwoty pomocy, należy przewidzieć kary w przypadku opóźnień w składaniu wniosków o wypłatę salda pomocy.

2) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Wnioskom towarzyszą następujące dokumenty:

(2)

Należy również określić dokumenty poświadczające, które muszą towarzyszyć wnioskom o płatność oraz wyjaśnić, że dokumenty te muszą zawierać dowód sprzedaży danych towarów, w szczególności dowód przyjęcia przez nabywcę.

— certyfikaty zgodności, lub, jeśli ma to zastosowanie, zaświadczenie o wyłączeniu z kontroli określone w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2898/95 (*),

— faktury sprzedaży,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1858/93. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

(4)

— dokumenty odnoszące się do transportu, dla bananów wprowadzanych do obrotu poza regionem produkcyjnym.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Przedstawione dokumenty muszą zawierać dowód przyjęcia towaru przez nabywcę. ___________

Artykuł 1 W art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 170 z 13.7.1993, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 471/2001 (Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 52).

(*) Dz.U. L 304 z 16.12.1995, str. 17.”; 3) dodaje się ust. 4a:

„4a Nie przyjmuje się wniosków niezawierających informacji, o których mowa w ust. 3 oraz którym nie towarzyszą dokumenty poświadczające i dowody określone w ust. 4.”.

L 132/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jednakże art. 1 ust. 2 i 3 po raz pierwszy mają zastosowanie do wniosków o wypłatę zaliczek w odniesieniu do ilości wprowadzanych do obrotu w maju i czerwcu 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 17 z 200526.5.2005

  Decyzja Rady 2005/395/WPZiB z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L132 - 15 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

 • Dz. U. L132 - 11 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2005 z dnia 25 maja 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L132 - 8 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L132 - 6 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2005 z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L132 - 1 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 785/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.