Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

Data ogłoszenia:2005-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 15

26.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nie ustanawia norm dla szprota. Rozporządzenie to należy zmienić, aby obejmowało szprota.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Gospodarki Produktami Rybnymi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2406/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 1 lit. a) dodaje się następujące tiret: „— Szprot (Sprattus sprattus)”; 2) w załącznikach I i II wprowadza się następujące zmiany: a) w załączniku I pkt B (Tuńczykowate) dodaje się słowo „szprot”; b) w załączniku II dodaje się zapis określony w tekście Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 przewiduje, że wspólne normy handlowe mogą być określone dla produktów bądź grup tych produktów wymienionych w art. 1 tego rozporządzenia. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 zawiera listę niektórych gatunków, które podlegają mechanizmom interwencyjnym. Akt Przystąpienia z 2003 r. przewiduje dołączenie szprota do tego załącznika. Ustanowienie wspólnych norm handlowych, ujednoliconych w całej Wspólnocie, jest szczególnie ważne ze względu na prawidłowe działanie mechanizmów interwencyjnych ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 104/2000. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (2)

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. nione (2) Dz.U. nione

L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmieAktem Przystąpienia z 2003 r. L 334 z 23.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmieAktem Przystąpienia z 2003 r.

L 132/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2005

ZAŁĄCZNIK

Skala wag Kategoria wielkości Waga ryby w kilogramach Ilość ryb na kilogram

Minimalne wielkości, uwzględnione w warunkach ustanowionych w rozporządzeniach określonych w art. 7 Region Obszar geograficzny Wielkość minimalna

Gatunek

„Szprot (Sprattus sprattus)”

1

0,004 i więcej

250 lub mniej

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 17 z 200526.5.2005

  Decyzja Rady 2005/395/WPZiB z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L132 - 13 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1858/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów

 • Dz. U. L132 - 11 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2005 z dnia 25 maja 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L132 - 8 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L132 - 6 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2005 z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L132 - 1 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 785/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.