Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 134 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2005 z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie otwarcia specjalnego stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około 7783 ton ryżu niełuskanego, znajdującego się od dawna w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 134 POZ 4

L 134/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 793/2005 z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie otwarcia specjalnego stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około 7 783 ton ryżu niełuskanego, znajdującego się od dawna w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 i 5,

Artykuł 1 Grecka agencja interwencyjna, zgodnie z warunkami ustalonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 75/91, przystępuje do specjalnego stałego przetargu na odsprzedaż na wewnętrznym rynku około 7 783 ton ryżu niełuskanego, będącego w jej posiadaniu.

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 75/91 (2) ustala procedury i warunki sprzedaży ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 75/91, obowiązujące minimalne ceny sprzedaży ustala się następująco:

(2)

Grecka agencja interwencyjna od dawna przechowuje ryż niełuskany. Na rynek wspólnotowy należy wprowadzić ilość 7 783 ton wspomnianego ryżu. Sprzedaż ta odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 75/91.

— Partia nr 1 Cena 84,00 EUR/t Magazyn nr 4 około 1 593 tony 5,58100 Yannitsa – silos Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee Kougioumgidou,

(3)

Jednakże, biorąc pod uwagę długi okres przechowywania i wynikający z tego spadek jakości produktu, właściwym jest ustanowienie odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 75/91 i ustalenie minimalnej ceny sprzedaży dla każdej odpowiedniej partii na podstawie jej szczególnych cech zgodnie z przepisami art. 2 ust. 3 lit. d) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3597/90 z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości dla środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i sprzedaż produktów rolnych przez agencje interwencyjne (3).

— Partia nr 2 Cena 50,00 EUR/t Magazyn nr 5 około 1 553 tony 5,58100 Yannitsa – silos Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee Kougioumgidou,

— Partia nr 3 Cena 74,00 EUR/t Magazyn nr 5 około 1 044 tony 5,58100 Yannitsa – silos Podmiot składujący: Megas Alexandros Abexe

(4)

Uwzględniając jakość i cechy ryżu wprowadzanego do sprzedaży należy ustanowić przepisy, aby oferent mógł ocenić jakość ryżu przed zgłaszaniem ofert. Należy również uwzględnić, że przedstawione oferty muszą dotyczyć całej partii.

Kougioumgidou,

— Partia nr 4 Cena 74,00 EUR/t Magazyn nr 7 około 1 571 tony 5,58100 Yannitsa – silos Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee Kougioumgidou,

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (2) Dz.U. L 9 z 12.1.1991, str. 15. (3) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 43. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1392/97 (Dz.U. L 190 z 19.7.1997, str. 22).

27.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/5

— Partia nr 5 Cena 74,00 EUR/t Magazyn nr 8 — Partia nr 6 Cena 124,00 EUR/t Magazyn nr 9. około 1 075 tony 5,58100 Yannitsa – silos Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee Kougioumgidou, około 790 tony 5,58100 Yannitsa – silos Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee Kougioumgidou,

3. W chwili pobrania towaru oferent nie może kwestionować jakości i cech ryżu niełuskanego. Artykuł 5 1. Termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu częściowym ustala się na 7 czerwca o godzinie 12 (czas w Atenach). 2. Termin zgłaszania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 21 lipca o godzinie 12 (czas w Atenach). 3. Oferty należy składać w wymienionej poniżej greckiej agencji interwencyjnej: OPEKEPE Acharnon Street 241 GR-10466 Athènes Tel.: (30-210) 212 46 86 i 212 47 88 Faks: (30-210) 212 47 91. Artykuł 6

Artykuł 3 1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 75/91, przedstawione oferty muszą dotyczyć całej partii. 2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 75/91 oferty są ustalane w odniesieniu do rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta. Artykuł 4 1. Ogłoszenie o przetargu zawiera przybliżony opis cech jakościowych każdej partii ryżu wystawionej do sprzedaży na podstawie wyników ostatnich przeprowadzonych analiz. 2. Ogłoszenie o przetargu przewiduje umożliwienie oferentowi dokonania wcześniejszej analizy cech jakościowych ryżu będącego przedmiotem sprzedaży uściśla i podaje miejsce, w którym towar jest przechowywany. Analiza powinna zostać dokonana przez oferenta za pomocą próbki pobranej w magazynie przed zgłoszeniem oferty.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 75/91 grecka agencja interwencyjna informuje Komisję drogą elektroniczną o sprzedanych ilościach i cenach sprzedaży poszczególnych partii, najpóźniej we wtorek tygodnia następującego po tygodniu, w którym upłynął termin składania ofert. Artykuł 7 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 134 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 47 z 200527.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. ustalającej na 2005 r. definitywny rozdział między Państwa Członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1513) (1)

 • Dz. U. L134 - 46 z 200527.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG (DG COMP/C.2/37.214 – Łączna sprzedaż praw medialnych do niemieckiej Bundesligi) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 78) (1)

 • Dz. U. L134 - 45 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 641/2005

 • Dz. U. L134 - 44 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L134 - 43 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L134 - 41 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L134 - 37 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L134 - 35 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L134 - 34 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 26. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L134 - 31 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L134 - 29 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L134 - 27 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 27 maja 2005 r.

 • Dz. U. L134 - 25 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L134 - 22 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L134 - 20 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L134 - 12 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L134 - 9 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L134 - 8 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2005 z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L134 - 6 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2005 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa wymienionego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L134 - 3 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2005 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2005 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L134 - 1 z 200527.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2005 z dnia 26 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.