Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 136 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dokumentów tożsamości marynarzy (Konwencja nr 185)

Data ogłoszenia:2005-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 136 POZ 1

Strona 1 z 15
30.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 kwietnia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dokumentów tożsamości marynarzy (Konwencja nr 185) (2005/367/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) akapit pierwszy, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i ust. 3 akapit pierwszy,


(4)

Powyższa Konwencja stanowi cenny wkład w poprawę bezpieczeństwa w sektorze morskim na poziomie międzynarodowym i w promowanie godnych warunków życia i pracy dla marynarzy, wskazane jest więc, aby przepisy te zaczęto stosować w jak najszybszym terminie. Niektóre artykuły Konwencji podlegają kompetencjom wspólnotowym w dziedzinie polityki wizowej.

uwzględniając wniosek Komisji,

Wspólnota nie może ratyfikować tej Konwencji, jedynie Państwa Członkowskie mogą być jej stronami.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

W związku z powyższym Rada powinna upoważnić Państwa Członkowskie związane przepisami wspólnotowymi w dziedzinie polityki wizowej do ratyfikowania Konwencji w interesie Wspólnoty, na warunkach przewidzianych w niniejszej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Wspólnota Europejska podejmuje wysiłki na rzecz ustanowienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, opartej, między innymi, na wspólnej polityce wizowej.

Zgodnie z art. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Irlandia i Zjednoczone Królestwo nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji. W związku z powyższym i bez uszczerbku dla art. 4 Protokołu, o którym mowa powyżej, niniejsza decyzja nie ma zastosowania ani do Irlandii, ani do Zjednoczonego Królestwa.

(2)

Konwencja nr 185 Międzynarodowej Organizacji Pracy (zwanej dalej MOP) dotycząca dokumentów tożsamości marynarzy (zmieniona) została przyjęta dnia 19 czerwca 2003 r. podczas Konferencji Generalnej MOP zorganizowanej w Genewie przez Zarząd Międzynarodowego Biura Pracy.

(7)

Zgodnie z art. 4 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, niniejsza decyzja skierowana jest do Danii,

(1) Opinia wydana dnia 23 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

L 136/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 1 Artykuł 2

30.5.2005

Państwa Członkowskie zostają upoważnione do ratyfikowania Konwencji dotyczącej dokumentów tożsamości marynarzy przyjętej w dniu 19 czerwca 2003 r.

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

L. FRIEDEN

Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji.

Przewodniczący

30.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION (REVISED), 2003

L 136/3

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninetyfirst Session on 3 June 2003, and Mindful of the continuing threat to the security of passengers and crews and the safety of ships, to the national interest of States and to inpiduals, and Mindful also of the core mandate of the Organisation, which is to promote decent conditions of work, and Considering that, given the global nature of the shipping industry, seafarers need special protection, and Recognising the principles embodied in the Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958, concerning the facilitation of entry by seafarers into the territory of Members, for the purposes of shore leave, transit, transfer or repatriation, and Noting the Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic, 1965, as amended, of the International Maritime Organisation, in particular, Standards 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 136 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.