Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości orientacyjne i pułapy indywidualne na potrzeby wydawania pozwoleń na przywóz dodatkowej ilości bananów do nowych Państw Członkowskich w trzecim kwartale 2005 r.

Data ogłoszenia:2005-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 11

31.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 824/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości orientacyjne i pułapy indywidualne na potrzeby wydawania pozwoleń na przywóz dodatkowej ilości bananów do nowych Państw Członkowskich w trzecim kwartale 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 ust. 1,


(5)

taryfowymi A/B i C w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 825/2005 (4) tak aby zapewnić właściwą podaż i ciągłość przepływów handlowych pomiędzy sektorami produkcji i wprowadzania towarów do obrotu. Ze względu na fakt, że niniejsze rozporządzenie musi obowiązywać przed rozpoczęciem okresu składania wniosków o pozwolenia na trzeci kwartał 2005 r., należy zapewnić bezzwłoczne wejście niniejszego rozporządzenia w życie.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1) a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Niniejsze rozporządzenie musi mieć zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność we Wspólnocie i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1892/2004 (2) przyjęło środki przejściowe w celu ułatwienia przechodzenia z ustaleń obowiązujących w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem na ustalenia dotyczące przywozu wynikające ze wspólnej organizacji rynku bananów w roku 2005. W celu zapewnienia zaopatrzenia rynku, w szczególności w nowych Państwach Członkowskich, rozporządzenie to ustaliło na zasadach przejściowych dodatkową ilość dla celów związanych z wydawaniem pozwoleń na przywóz. Zarządzanie wspomnianą ilością dodatkową musi się odbywać przy użyciu mechanizmów i instrumentów wprowadzonych w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 896/2001 z dnia 7 maja 2001 r. (3) ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty. Artykuł 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 896/2002 stanowi, że w pierwszych trzech kwartałach roku, w celu wydania pozwoleń na przywóz, można ustalić ilości orientacyjne i indywidualne pułapy. W celu wydania pozwoleń na przywóz w trzecim kwartale roku 2005 właściwym będzie ustalenie tych ilości orientacyjnych i pułapów indywidualnych na poziomie procentowym ustalonym dla zarządzania kontyngentami

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ilość orientacyjną, o której mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia 896/2001 służącą do wydawania pozwoleń na przywóz bananów w ramach ilości dodatkowej zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1892/2004 ustala się na trzeci kwartał roku 2005 na poziomie 23 % ilości dostępnych odpowiednio dla tradycyjnych i nietradycyjnych podmiotów gospodarczych ustalonych w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia.

Artykuł 2 Maksymalną dopuszczalną ilość, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 896/2001 (WE) w odniesieniu do wniosków o pozwolenia na przywóz bananów w ramach dodatkowej ilości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1892/2004 (WE) ustala się na trzeci kwartał 2005 r. na:

(2)

(3)

a) 23 % szczególnej ilości referencyjnej, o której informuje się zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia 1892/2004 (WE) w przypadku tradycyjnych podmiotów gospodarczych;

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 50. (3) Dz.U. L 126 z 8.5.2001, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 838/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 52).

b) 23 % szczególnego przydziału, o którym informuje się zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia 1892/2004 (WE) w przypadku nietradycyjnych podmiotów gospodarczych.

(4) Patrz: strona 13 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 137/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2005

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 33 z 200531.5.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L137 - 31 z 200531.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1369) (1)

 • Dz. U. L137 - 26 z 200531.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia EU–Chorwacja z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego wraz z regulaminem wewnętrznym Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L137 - 24 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L137 - 23 z 200531.5.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 829/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L137 - 21 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L137 - 16 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2005/2006

 • Dz. U. L137 - 15 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L137 - 13 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 9 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L137 - 7 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L137 - 5 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L137 - 3 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L137 - 1 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.