Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2005/2006

Data ogłoszenia:2005-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 16

Strona 1 z 4
L 137/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 827/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

sprzedawanymi na rynku. Biorąc pod uwagę te elementy, jak również dostępne zasoby, należy zmniejszyć kwoty dla kosztów stałych i kosztów składowania na dzień. Kwota dla kosztów finansowych musi być liczona na podstawie stopy procentowej w wysokości 2 %.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

(5)

Stosowne jest też ustalenie szczegółowych przepisów dotyczących dokumentacji, księgowości oraz częstotliwości i szczegółowych zasad kontroli. Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość przeniesienia całości lub części kosztów kontroli na wykonawcę.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że pomoc na prywatne składowanie może być przyznana w odniesieniu do serów, które mogą być długo przechowywane, oraz serów, które są produkowane z mleka owczego i/lub koziego i wymagają przynajmniej sześciu miesięcy dojrzewania, jeśli rozwój cen i stan zapasów tych serów wskazują na poważne zachwianie rynku, które można zlikwidować lub zredukować przez składowanie sezonowe.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Cel

(2)

Trudności wynikające z sezonowego charakteru produkcji niektórych serów, które mogą być długo przechowywane, oraz Pecorino Romano, Kefalo-Tyri i Kasseri pogłębiane są sezonowością konsumpcji, która stanowi odwrotność tej produkcji. Rozdrobnienie produkcji takich serów jeszcze bardziej pogłębia omawiane trudności. Należy zatem przewidzieć możliwość zastosowania sezonowego składowania ilości odpowiadającej różnicy między letnią a zimową produkcją.

Na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady przyznawania pomocy wspólnotowej na prywatne składowanie niektórych serów (dalej zwanej „pomocą”) w okresie składowania 2005/2006.

Artykuł 2 Definicje

(3)

Należy określić rodzaje serów kwalifikujące się do uzyskania pomocy oraz maksymalną ilość, w odniesieniu do której ta pomoc może być przyznana, jak również okres trwania umów, który powinien odzwierciedlać rzeczywiste wymagania rynku oraz możliwości przechowywania odpowiednich serów.

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „partia składowana” oznacza ilość serów jednego rodzaju o wadze co najmniej 2 ton, przyjętą na skład do jednego magazynu jednego dnia;

(4)

Niezbędne jest określenie warunków umowy składu oraz decydujących środków w celu umożliwienia identyfikacji i kontroli serów objętych umową. Kwoty pomocy muszą być ustalone z uwzględnieniem kosztów składowania oraz równowagi, którą należy utrzymać między serami, do których pomoc się odnosi, a pozostałymi serami

b) „dzień rozpoczęcia składowania objętego umową” oznacza dzień następujący po dniu przyjęcia na skład;

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

c) „ostatni dzień składowania objętego umową” oznacza dzień poprzedzający dzień odebrania ze składu;

31.5.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 33 z 200531.5.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L137 - 31 z 200531.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1369) (1)

 • Dz. U. L137 - 26 z 200531.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia EU–Chorwacja z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego wraz z regulaminem wewnętrznym Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L137 - 24 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L137 - 23 z 200531.5.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 829/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L137 - 21 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L137 - 15 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L137 - 13 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 11 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości orientacyjne i pułapy indywidualne na potrzeby wydawania pozwoleń na przywóz dodatkowej ilości bananów do nowych Państw Członkowskich w trzecim kwartale 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 9 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L137 - 7 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L137 - 5 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L137 - 3 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L137 - 1 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.