Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 14 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

Data ogłoszenia:2005-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 14 POZ 5

Strona 1 z 2
18.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 67/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2702/1999 z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich (1), w szczególności jego art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuły 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999 ustanawiają kryteria wyboru rynków i produktów, w odniesieniu do których mogą być prowadzone działania informacyjne i/lub promocyjne w państwach trzecich. Rynki i produkty, o których mowa, są wymienione w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2879/2000 (2). Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999 wymaga, aby Komisja co dwa lata sporządzała wykaz rynków i produktów, o których mowa w art. 3 i 4 rozporządzenia. Wykaz rynków docelowych powinien zostać poddany przeglądowi w celu uwzględnienia faktu, że Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja i Ukraina są rynkami wywozu o szczególnym znaczeniu dla niektórych Państw Członkowskich oraz o możliwościach wywozowych dla całej Wspólnoty. Kwiaty i rośliny stanowią produkty, w odniesieniu do których równowaga rynkowa może ulec poprawie dzięki działaniom informacyjnym i/lub ogólnie promocyjnym w państwach trzecich. Należy zatem wymienione produkty umieścić w wykazie produktów, które mogą być objęte działaniami promocyjnymi w państwach trzecich. Stosowne jest rozszerzenie odniesienia do serów i jogurtu zawartego w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2879/2000, tak aby objąć przetwory mleczne ogółem.

(7)

Produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowaną tradycyjną specjalność (TSG) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (3) lub rozporządzeniem Rady (WE) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (4), i produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (5), są produktami wysokiej jakości, których produkcja traktowana jest jako priorytet w kontekście wspólnej polityki rolnej. Produkty te należy zatem umieścić w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2879/2000 w celu zapewnienia, że mogą one korzystać ze wszystkich działań promocyjnych i informacyjnych przewidzianych w zasadach promocji w państwach trzecich.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2879/2000.

(8) (3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wyrażoną na wspólnym posiedzeniu komitetów zarządzających w sprawie promocji produktów rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2879/2000 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. nione rozporządzeniem (WE) z 1.7.2004, str. 21). (4) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. nione rozporządzeniem (WE) z 16.5.2003, str. 1). (5) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. nione rozporządzeniem Komisji z 20.8.2004, str. 11). 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1215/2004 (Dz.U. L 232 9. Rozporządzenie ostatnio zmienr 806/2003 (Dz.U. L 122 1. Rozporządzenie ostatnio zmie(WE) nr 1481/2004 (Dz.U. L 272

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 14 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 34 z 200518.1.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1851/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 323 z dnia 26.10.2004 r.)

 • Dz. U. L14 - 18 z 200518.1.2005

  Dyrektywa Rady 2004/117/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE oraz 2002/57/WE w odniesieniu do badań przeprowadzanych pod nadzorem urzędowym oraz równoważności materiału siewnego produkowanego w krajach trzecich

 • Dz. U. L14 - 15 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 73/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L14 - 13 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zawieszające preferencyjne stawki celne i przywracające Wspólną Taryfę Celną na przywóz goździków jednokwiatowych (bloom) pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L14 - 11 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L14 - 10 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L14 - 9 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L14 - 8 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2005

 • Dz. U. L14 - 3 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 66/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L14 - 1 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.