Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie działań doraźnych zastosowanych przez Portugalię wobec RTP (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3526) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 31

— podwyżki kapitału miały również na celu finansowanie inwestycji, a nie tylko zapewnienie rekompensat finansowych za koszty związane ze świadczeniem usług nadawcy publicznego. Obowiązek skarbu państwa, jako udziałowca, do uczestnictwa w finansowaniu inwestycji uznanych za konieczne wynika z treści koncesji nadawcy publicznego z 1993 r. i 1996 r. (48),

— odszkodowania kompensacyjne podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z czym ich wartość netto otrzymywana przez RTP była niższa,


(96)

Według opinii władz Portugalii model finansowania, na podstawie którego rekompensowano koszty ponoszone przez RTP w trakcie świadczenia usług, okazał się nieadekwatny i spowodował deficyty handlowe. Po pierwsze, odszkodowania kompensacyjne były zawsze obliczane poniżej wartości realnych kosztów poniesionych wskutek świadczenia usług. Po drugie, państwo portugalskie zawsze wypłacało te odszkodowania z opóźnieniem. Dlatego też RTP była zmuszona ubiegać się o finansowanie ze strony banków, aby pokryć wydatki związane z jej funkcjonowaniem i nie mogła zawierać obciążeń odsetkowych i amortyzacyjnych w kosztach wynikających ze świadczenia usług nadawcy publicznego. Po trzecie, RTP musiała odprowadzać do skarbu państwa podatek od wartoci dodanej (VAT) od odszkodowań kompensacyjnych, co obniżało ich wartość netto.

— zgodnie z koncesją nadawcy publicznego z 1996 r. koszty usługi publicznej były zwracane do wysokości wyznaczonego budżetu.

(46) Patrz: orzeczenie Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 22 listopada 2001 r., w sprawie C-53/00, Ferring SA przeciwko Centralnej Agencji Instytucji Zabezpieczenia Społecznego (ACOSS), Zb. Orz. str. I-9067. (47) Klauzule 3 i 4 koncesji nadawcy publicznego z dnia 31 grudnia 1996 r. (48) Zgodnie z klauzulą 14 koncesji nadawcy publicznego z 1993 r. i z pkt 3 klauzuli 21 koncesji nadawcy publicznego z 1996 r.: „udział we wspomnianych wcześniej inwestycjach pokrywa najlepej pierwsza umawiająca się strona i jako udziałowiec, w formie podwyżki kapitału”.

6.6.2005

(99)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/13

Mając na uwadze powyższe elementy, władze Portugalii stwierdziły, że rekompensaty finansowej na rzecz RTP z tytułu świadczenia przez nią usług nadawcy publicznego nie można uznać za nadmiernie wysoką lub niewłaściwą.

(104) Jeśli chodzi o okres od połowy 1997 r., Komisja uważa, że

V.

OCENA DZIAŁAŃ

Charakter środków pomocowych zastosowanych przez państwo w ramach działań doraźnych

(100) Aby określić, czy działania te stanowią pomoc państwa w

jakiekolwiek straty w przychodach Portugal Telecom nie mogą być traktowane jako „środki z budżetu państwa”, ponieważ udziały skarbu państwa w Portugal Telecom wynosiły zaledwie 25 % i spadły jeszcze bardziej w następnych latach oraz dlatego, że inni główni udziałowcy nabywali udziały w firmie (50). Ponadto, zgodnie z ust. 27, Portugal Telecom nie mógł otrzymywać rekompensat od państwa z tytułu ewentualnych strat, wynikających z zaakceptowania opóźnionych płatności ze strony RTP. Dlatego też Komisja stwierdza, że od połowy 1997 r. nie wykorzystywano żadnych państwowych środków pomocowych.

rozumieniu w art. 87 ust. 1 Traktatu, Komisja musi ocenić, czy środki na rzecz RTP: — są przyznane przez państwo lub pochodzą ze środków publicznych, — mogą prowadzić do zakłócenia konkurencji,

(105) W odniesieniu do okresu do połowy 1997 r., państwo

kontrolowało Portugal Telecom, jako że miało udziały większościowe w tej firmie. Tym samym wszelkie straty w przychodach wynikające z akceptowania opóźnionych płatności za poprzedni okres, do połowy 1997 r., należy uznać za środki publiczne (51).

(106) Po pierwsze, Komisja musi ocenić, czy zachowanie

— są korzystne dla niektórych przedsiębiorstw lub dla produkcji pewnych towarów, — mają wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L142 - 26 z 20056.6.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, jakiej Wielka Brytania planuje udzielić British Energy plc (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3474) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.