Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie działań doraźnych zastosowanych przez Portugalię wobec RTP (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3526) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 31

— działania RTP należą do obowiązków świadczenia usług nadawcy publicznego, wyraźnie określonych przez Państwo Członkowskie (zasada określania);

— realizacja tej misji została oficjalnie powierzona RTP przez władze Portugalii (zasada powierzenia);

— finansowanie jest proporcjonalne do kosztów netto świadczenia usług nadawcy publicznego (zasada proporcjonalności).

(156) Ponadto oczywistym jest, że RTP nie została wybrana

w procedurze zamówień publicznych, która zapewniłaby koszty najniższe z możliwych. Nie ma dowodów na to, że wartość działań doraźnych została ustalona w oparciu o analizę kosztów poniesionych przez typowe przedsiębiorstwo (czwarty warunek).


(157) W związku z powyższym, oczywistym jest, że w omawia-

nym przypadku nie są spełnione wszystkie warunki orzeczenia w sprawie Altmark. Dlatego też działania, o których mowa w ust. 151, należy uznać za pomoc państwa zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

(73) Tamże, pkt 101–109. W punktach tych Trybunał zbadał kwestię, czy niektóre państwowe środki finansowe zakwalifikowane jako środki pomocowe przyznane przedsiębiorstwom transportowym z tytułu płatności za wykonywanie zadań wynikających ze świadczenia usługi publicznej, mogły być uznane za zgodne z rynkiem wspólnotowym w świetle art. 77 Traktatu. Trybunał nie wykluczył takiej możliwości, o ile spełnione były warunki wiążące określone przez prawo wtórne w zakresie sektora transportu. To rozumowanie powinno być stosowane mutatis mutandis wobec przedsiębiorstw, którym zostało powierzone świadczenie usług o ogólnym interesie ekonomicznym poza sektorem transportu i w odniesieniu do art. 86 ust. 2. (74) Dz.U. C 320 z 15.11.2001, str. 5. (75) Patrz: pkt 29 komunikatu.

L 142/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Zasada określenia

6.6.2005

(161) Zgodnie z Protokołem Amsterdamskim (76) oraz komuni-

przez RTP w zakresie nadawania dwóch kanałów o zasięgu ogólnokrajowym, jednego o charakterze bardziej ogólnym i drugiego adresowanego bardziej do publiczności o szczególnych wymaganiach. Można uznać, że takie określenie zaspokaja potrzeby demokratyczne, społeczne i kulturalne społeczeństwa portugalskiego.

katem w sprawie emisji programu telewizyjnego (77) Państwa Członkowskie określają misję nadawcy publicznego. W sektorze nadawczym rola Komisji ogranicza się do zweryfikowania, czy definicja usługi publicznej zawiera jakiekolwiek oczywiste błędy, które stanowiłyby nadużycie takiej definicji.

(165) Ponadto Komisja uznaje za uzasadnione obowiązki, które

szczegółowo określają sposób, w jaki RTP ogólnie powinna realizować misje nadawcy publicznego. Można również uznać, że zobowiązania te, zgodnie z treścią Protokołu Amsterdamskiego, zaspokajają potrzeby demokratyczne, społeczne i kulturalne społeczeństwa portugalskiego.

(162) Z uwagi na szczególny charakter sektora nadawczego

Komisja, zgodnie z postanowieniami interpretacyjnymi Protokołu, uważa za uzasadnioną definicję przyznającą danemu nadawcy funkcję nadawania zrównoważonych i zróżnicowanych programów telewizyjnych (78). Taka definicja byłaby spójna z celem w zakresie spełniania potrzeb demokratycznych, społecznych i kulturalnych danego społeczeństwa.

(166) Mimo że Komisja uznaje misję nadawcy publicznego reali-

zowaną przez RTP za uzasadnioną, musi jednak upewnić się, czy określenie to zawiera jakieś wyraźne błędy, czy też nie.

(167) Biorąc pod uwagę motyw 45 dyrektywy w sprawie „tele-

(163) Zgodnie z treścią ust. 51 i 52, na mocy ustawy nr 21/92 i

koncesji nadawcy publicznego, zadaniem RTP wynikającym ze świadczenia usług nadawcy publicznego jest zapewnienie nadawania dwóch kanałów o ogólnym zasięgu. Pierwszy kanał ma nadawać programy o tematyce ogólnej, natomiast drugi kanał powinien być adresowany do publiczności o bardziej szczególnych wymaganiach. Ponadto, zgodnie z ust. 53 i 54, ustawa nr 21/92 oraz koncesje nadawcy publicznego nakładają RTP bardziej szczegółowe obowiązki w zakresie treści programów, współpracy międzynarodowej i niektórych innych szczególnych obowiązków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L142 - 26 z 20056.6.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, jakiej Wielka Brytania planuje udzielić British Energy plc (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3474) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.