Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś lub Federacji Rosyjskiej oraz nakładające obowiązek rejestracji na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2005-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 11

Strona 1 z 5
7.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 858/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś lub Federacji Rosyjskiej oraz nakładające obowiązek rejestracji na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, 21 i art. 22 lit. c),

W marcu 2004 r. w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6) Komisja, z własnej inicjatywy, wszczęła częściowy przegląd tymczasowy obowiązujących środków w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi i Rosji w celu zbadania, czy należy je zmienić tak, aby uwzględnić rozszerzenie Unii Europejskiej do 25 Państw Członkowskich z dniem 1 maja 2004 r. („rozszerzenie”).

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 992/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy (2),

(4)

Wyniki wspomnianego częściowego przeglądu tymczasowego wykazały, że tymczasowe dostosowanie środków leżało w interesie Wspólnoty, aby uniknąć zaraz po rozszerzeniu nagłych i nadmiernie negatywnych skutków gospodarczych dla importerów i użytkowników w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich („UE10”), które przystąpiły do UE z dniem rozszerzenia.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2004 z dnia 18 maja 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy oraz obejmujące obowiązkiem rejestracji przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi lub Rosji (3),

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) A. POSTĘPOWANIE (1)

W tym kontekście Rada, na mocy rozporządzenia (WE) 992/2004, upoważniła Komisję do przyjęcia ofert zobowiązań spełniających warunki określone w motywach od 27 do 32 tego rozporządzenia. Na podstawie artykułów 8, 11 ust. 3, 21 i 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego i zgodnie z nimi Komisja w drodze rozporządzenia (WE) nr 1002/2004 przyjęła oferty zobowiązań („szczególne zobowiązania związane z rozszerzeniem”) od: i) eksportujących producentów na Białorusi wspólnie ze spółkami mającymi siedziby w Austrii, na Litwie i w Rosji; ii) eksportujących producentów w Rosji wspólnie ze spółkami mającymi siedziby w Rosji i Austrii; oraz iii) eksportujących producentów wspólnie ze spółką, która w momencie przyjęcia zobowiązań miała siedzibę na Cyprze.

Na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3068/92 (4) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe („środki”) na przywóz chlorku potasu („potas”) pochodzącego z Republiki Białoruś („Białoruś”), Federacji Rosyjskiej („Rosja”) oraz Ukrainy. Rozporządzeniem (WE) nr 969/2000 (5) Rada zmieniła rozporządzenie (EWG) nr 3068/92.

Ponadto, w celu ustanowienia zwolnienia z cła anydumpingowego nałożonego przez rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 na przywóz do państw UE10 dokonywany na warunkach szczególnych zobowiązań związanych z rozszerzeniem, rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 zostało zmienione rozporządzeniem (WE) nr 992/2004.

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 45 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. upoważniająca Francję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne z miesiąca maja dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1626) (1)

 • Dz. U. L143 - 38 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1633) (1)

 • Dz. U. L143 - 34 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mleczarskim, rybnym i mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1609) (1)

 • Dz. U. L143 - 28 z 20057.6.2005

  Umowa o współpracy pomiędzy rządem Republiki Kazachstanu i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej

 • Dz. U. L143 - 27 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zawarcia porozumień o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4572)

 • Dz. U. L143 - 18 z 20057.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/38/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów toksyn Fusarium w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L143 - 16 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L143 - 9 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L143 - 3 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do toksyn Fusarium (1)

 • Dz. U. L143 - 1 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.