Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 28

Tytuł:

Umowa o współpracy pomiędzy rządem Republiki Kazachstanu i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej

Data ogłoszenia:2005-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 28

Strona 1 z 5
L 143/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2005

UMOWA o współpracy pomiędzy rządem Republiki Kazachstanu i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej

RZĄD REPUBLIKI KAZACHSTANU, z jednej strony, i EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, z drugiej strony, dalej zwana „Wspólnotą”, obie zwane ogólnie w dalszej części niniejszego dokumentu odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”, PRZYPOMINAJĄC, że Umowa o partnerstwie i współpracy została podpisana w dniu 23 stycznia 1995 r. przez Wspólnoty Europejskie i ich Państwa Członkowskie oraz Kazachstan; PRAGNĄC ułatwić uzyskanie przez energię powstałą w wyniku syntezy jądrowej statusu źródła energii potencjalnie przyjaznego środowisku, konkurencyjnego ekonomicznie oraz praktycznie niewyczerpywalnego; ZWAŻYWSZY, ŻE wspólnotowy program syntezy jądrowej jest programem w szerokim zakresie opartym na pierścieniowym utrzymywaniu magnetycznym; ZWAŻYWSZY, ŻE program Kazachstanu dotyczący syntezy jądrowej jest programem ukierunkowanym na szczególny potencjał nauki i technologii Kazachstanu w dziedzinie syntezy jądrowej; UZNAJĄC obustronne korzyści uzyskiwane w wyniku ustanowienia ściślejszych powiązań pomiędzy grupami naukowymi Stron pracujących w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej; ZDECYDOWANI wzmocnić współpracę pomiędzy Stronami w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej poprzez regularne konsultacje, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Celem niniejszej Umowy jest utrzymanie i intensyfikacja współpracy pomiędzy Stronami w dziedzinach objętych właściwymi programami syntezy jądrowej, mającymi na celu uzyskanie obustronnych korzyści w celu rozwijania naukowego zrozumienia i możliwości technicznych stanowiących podstawę systemu syntezy termojądrowej.

Artykuł 3 Współpraca w dziedzinach, o których mowa w art. 2, może obejmować następujące działania:

a) wymianę i przekazywanie informacji;

Artykuł 2 Współpraca w ramach niniejszej Umowy może zostać podjęta w następujących dziedzinach:

b) wymianę i zapewnienie personelu;

c) różne formy spotkań; a) eksperymentalne i teoretyczne badania utrzymywania plazmy, transportu, podgrzewania i przepływu (łącznie z rozwijaniem powiązanych systemów częstotliwości radiowej) i diagnostyki prądu w urządzeniach magnetycznych;

d) wymianę i dostarczanie próbek, przyrządów oraz urządzeń do celów badawczych oraz ocenę;

b) technologia syntezy termojądrowej;

e) zrównoważony i działaniach;

udział

we

wspólnych

badaniach

c) fizyka plazmy;

d) polityki i plany dotyczące programu; oraz

f) włączanie Stron w programy lub projekty syntezy termojądrowej z udziałem stron trzecich, pod warunkiem uzyskania zgody stron trzecich jeśli to konieczne; oraz

e) inne dziedziny współpracy, jakie mogą zostać uzgodnione.

g) inne działania, jakie mogą zostać uzgodnione.

7.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/29

Artykuł 4 1. W niezbędnym zakresie wdrażane będą przyjęte ustalenia dotyczące szczególnych działań w zakresie współpracy partnerskiej pomiędzy:

b) ustalenie szczególnych zadań, jakie należy podjąć w dziedzinach, o których mowa w art. 2 niniejszej Umowy, bez uszczerbku dla podejmowania przez Strony autonomicznych decyzji dotyczących ich odpowiednich programów.

Wspólnotą i każdą organizacją powiązaną z nią w ramach wspólnotowego programu syntezy termojądrowej, określoną do tego celu przez Wspólnotę,

3. Wszystkie decyzje Komitetu Koordynacyjnego podejmowane są jednomyślnie.

Rządem Republiki Kazachstanu, którego organem wykonawczym do tych celów jest Minister Energii i Zasobów Mineralnych Republiki Kazachstanu lub dowolna inna organizacja, wyznaczona do tego celu przez Republikę Kazachstanu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 45 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. upoważniająca Francję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne z miesiąca maja dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1626) (1)

 • Dz. U. L143 - 38 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1633) (1)

 • Dz. U. L143 - 34 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mleczarskim, rybnym i mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1609) (1)

 • Dz. U. L143 - 27 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zawarcia porozumień o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4572)

 • Dz. U. L143 - 18 z 20057.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/38/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów toksyn Fusarium w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L143 - 16 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L143 - 11 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś lub Federacji Rosyjskiej oraz nakładające obowiązek rejestracji na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L143 - 9 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L143 - 3 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do toksyn Fusarium (1)

 • Dz. U. L143 - 1 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.