Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mleczarskim, rybnym i mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1609) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 34

Strona 1 z 2
L 143/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mleczarskim, rybnym i mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1609)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/420/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek A do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. Jednakże, celem zachowania jasności, dodatek ten powinien zostać zastąpiony. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych niniejszą decyzją,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego załącznik VIII, rozdział 4, sekcja B, podsekcja I, pkt 1, lit. d),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Łotwie przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku A (2) do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. Dodatek ten został zmieniony decyzjami Komisji 2004/460/WE (3) i 2004/472/WE (4). Łotwa złożyła oświadczenie, że niektóre zakłady w sektorach mleczarskim, rybnym i mięsnym zakończyły proces modernizacji i spełniają obecnie w pełni wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zaprzestały działalności.

Artykuł 1 Dodatek A do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

(1)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2005 r.

(2)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 236 z 23.9.2003, str. 33. C 227 E z 23.9.2003, str. 104. L 156 z 30.4.2004, str. 78. L 160 z 30.4.2004, str. 61.

7.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/35

ZAŁĄCZNIK „Dodatek A o którym mowa w załączniku VIII, rozdział 4, sekcja B, podsekcja I, pkt 1 (*) Wykaz zakładów, ze wskazaniem braków oraz terminami wyznaczonymi do ich uzupełnienia ZAKŁADY MIĘSNE

Data pełnego dostosowania

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Braki

1.

Talsu gaļa, Akciju sabiedrība

Dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit a), b), c), e) i g) załącznik I, rozdział I, pkt 2 lit. a) załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. a) załącznik I, rozdział I, pkt 11 załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. e) i f) załącznik I, rozdział III, pkt 15 załącznik I, rozdział IV, pkt 16 lit. b) załącznik I, rozdział IV, pkt 17 lit. b) załącznik I, rozdział XIV, pkt 68 Dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A, rozdział I, pkt 6 i 11 załącznik B, rozdział I, pkt 1 i 2 załącznik B, rozdział II, pkt 3 Dyrektywa Rady 94/65/WE: załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a) załącznik I, rozdział III, pkt 1 lit. a)

31.12.2005

2.

Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība, Akciju sabiedrība

Dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit a), b), c), e), f) i g) załącznik I, rozdział I, pkt 2 lit. a) załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. a) załącznik I, rozdział I, pkt 11 załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. e) i f) załącznik I, rozdział III, pkt 15 załącznik I, rozdział IV, pkt 16 lit. b) załącznik I, rozdział IV, pkt 17 lit. b) załącznik I, rozdział XIV, pkt 68 Dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A, rozdział I, pkt 6 i 11 załącznik B, rozdział I, pkt 1 i 2 załącznik B, rozdział II, pkt 3 Dyrektywa Rady 94/65/WE: załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a) załącznik I, rozdział III, pkt 1 lit. a)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 45 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. upoważniająca Francję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne z miesiąca maja dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1626) (1)

 • Dz. U. L143 - 38 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1633) (1)

 • Dz. U. L143 - 28 z 20057.6.2005

  Umowa o współpracy pomiędzy rządem Republiki Kazachstanu i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej

 • Dz. U. L143 - 27 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zawarcia porozumień o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4572)

 • Dz. U. L143 - 18 z 20057.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/38/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów toksyn Fusarium w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L143 - 16 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L143 - 11 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś lub Federacji Rosyjskiej oraz nakładające obowiązek rejestracji na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L143 - 9 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L143 - 3 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do toksyn Fusarium (1)

 • Dz. U. L143 - 1 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.