Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 860/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w zakresie możliwości połowowych na wodach Grenlandii, Wysp Owczych i Islandii oraz połowów dorsza w Morzu Północnym, a także zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2270/2004 w zakresie możliwości połowowych rekina głębinowego i buławika czarnego

Data ogłoszenia:2005-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 5

(7)

(2)

(3)

(8)

(4)

(9)

(1) (2) (3) (4)

(5) Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4.

L 144/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2005

(10)

Możliwości połowowe buławika czarnego w strefie ICES Vb, na podobszarach VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) zostały nieprawidłowo obliczone w rozporządzeniu (WE) nr 2270/2004 i powinny zostać skorygowane. W celu zapewnienia rybakom wspólnotowym źródła utrzymania ważne jest jak najszybsze otwarcie tych połowów. Biorąc pod uwagę pilność tej sprawy, konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu, o którym mowa w tytule I art. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 27/2005 i (WE) nr 2270/2004,


2. 62° 58′ N i 22° 25′ W, 3. 63° 06′ N i 21° 30′ W, 4. 63° 03′ N i 21° 00′ W, a stamtąd 180° 00′ S; obszar południowo-wschodni 1. 63° 14′ N i 10° 40′ W, 2. 63° 14′ N i 11° 23′ W, 3. 63° 35′ N i 12° 21′ W, 4. 64° 00′ N i 12° 30′ W, 5. 63° 53′ N i 13° 30′ W, 6. 63° 36′ N i 14° 30′ W, 7. 63° 10′ N i 17° 00′ W, a stamtąd 180° 00′ S.”; 3) załączniki IB, IC, ID, IVa, IVc i VI zostają zmienione zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2270/2004 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2270/2004 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

(11)

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 W rozporządzeniu (WE) nr 27/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Statki wspólnotowe zostają niniejszym upoważnione do dokonywania połowów, w granicach kwoty wymienionej w załączniku I, na wodach objętych w zakresie rybołówstwa jurysdykcją Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii i Norwegii oraz strefy połowowej wokół wyspy Jan Mayen, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 9, 16 i 17.”; 2) w art. 9 dodaje się następujący akapit: „Połowy przez statki wspólnotowe na wodach objętych jurysdykcją Islandii są ograniczone do obszaru nakreślonego przez kolejne łączenie liniami prostymi następujących współrzędnych geograficznych: obszar południowo-zachodni 1. 63° 12′ N i 23° 05′ W do 62° 00′ N i 26° 00′ W,

Przewodniczący

8.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/3

ZAŁĄCZNIK I W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku IB: a) zapis dotyczący gatunku molwa pospolita w strefie III (wody wspólnotowe i wody międzynarodowe) otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Molwa pospolita Molva molva Belgia Dania Niemcy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE 10 (1) 76 10 30 10 (1) 136 Strefa: III (wody wspólnotowe i wody międzynarodowe)

___________

(1) Połowy nie są dozwolone w rejonie 3 IIIb, c, d.”;

b) zapis dotyczący gatunku krewetka północna w strefach IIa (wody WE) i IV (wody EC) otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Krewetka północna Pandalus borealis Dania Niderlandy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE TAC 3 700 35 149 1 096 4 980 4 980 Zapobiegawczy TAC, w przypadku gdy stosuje się przepisy art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.”; Strefa: IIa (wody WE), IV (wody WE PRA/2AC4-C

c) zapis dotyczący „łącznej kwoty połowowej” w wodach WE stref Vb, VI i VII otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Łączna kwota połowowa WE Norwegia TAC Nie dotyczy 600 (1) Nie dotyczy Strefa: Wody WE stref Vb, VI, VII R/G/5B67-C

___________

(1) Poławiane wyłącznie sznurami haczykowymi, łącznie z grenadierami, morami i widlakiem białym.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 59 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/428/CFSP z dnia 6 czerwca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/221/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 54 z 20058.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/427/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/220/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 52 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/426/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych określonych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L144 - 51 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

 • Dz. U. L144 - 43 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy Państw Członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1630)

 • Dz. U. L144 - 42 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L144 - 41 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L144 - 39 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 615/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 37 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz granulowanej żywicy politetrafluoroetylenowej (PTFE) pochodzącej z Rosji oraz z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.