Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 860/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w zakresie możliwości połowowych na wodach Grenlandii, Wysp Owczych i Islandii oraz połowów dorsza w Morzu Północnym, a także zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2270/2004 w zakresie możliwości połowowych rekina głębinowego i buławika czarnego

Data ogłoszenia:2005-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 5

d) zapis dotyczący „pozostałych gatunków” w wodach WE stref IIa, IV i VIa na północ od 56° 30' N otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Pozostałe gatunki Strefa: Wody WE stref IIa, IV i VIa na północ od 56° 30' N OTH/2A46AN Nie dotyczy 4 720 (1) 400 (2) Nie dotyczy

WE Norwegia Wyspy Owcze TAC

___________

(1) Ograniczone do obszaru IIa i IV. Obejmuje połowy nieokreślone w szczególny sposób. (2) Ograniczone do przyłowów siei na obszarze IV i VIa.”;

L 144/4


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2005

2) w załączniku IC: a) zapis dotyczący gatunku krab kieszeniec w strefie NAFO 0,1 (wody Grenlandii) otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Krab kieszeniec Chionoecetes spp. Irlandia Hiszpania WE TAC 125 875 1 000 Nie dotyczy Zapobiegawczy TAC, w przypadku gdy nie stosuje się przepisów art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.”; Strefa: NAFO 0,1 (wody Grenlandii) PCR/N01GRN

b) zapis dotyczący gatunku gromadnik w strefach V i XIV (wody Grenlandii) otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Gromadnik Mallotus villosus Wszystkie Państwa Członkowskie WE TAC 0 50 050 (1) (2) Nie dotyczy Strefa: V, XIV (wody Grenlandii) CAP/514GRN

___________

(1) Z czego 45 930 ton zostaje przydzielonych Islandii. (2) Połowy do dnia 30 kwietnia 2005 r.”;

c) zapis dotyczący gatunku karmazyn w strefach V i XIV (wody Grenlandii) otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Karmazyn Sebastes spp. Niemcy Francja Zjednoczone Królestwo WE TAC 11 794 (4) 60 (4) 84 (4) 15 938 (1) (2) (3) (4) Nie dotyczy Nie stosuje się przepisów art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Strefa: V, XIV (wody Grenlandii) RED/514GRN

___________

(1) Połowów można dokonywać za pomocą włoków pelagicznych. Połowy włokiem dennym i włokiem pelagicznym są zgłaszane oddzielnie. Połowów można dokonywać na wschodzie lub na zachodzie. (2) 3 500 ton połowów włokiem pelagicznym zostaje przydzielonych Norwegii. (3) 500 ton zostaje przydzielonych Wyspom Owczym. Połowy włokiem dennym i włokiem pelagicznym są zgłaszane oddzielnie. (4) Kwota tymczasowa, do czasu zakończenia konsultacji z Danią (występującą w imieniu Wysp Owczych i Grenlandii) w zakresie połowów na rok 2005.

Gatunek: Karmazyn Sebastes spp. Belgia Niemcy Francja Zjednoczone Królestwo WE TAC 100 (1) (2) 1 690 (1) (2) 50 (1) (2) 1 160 (1) (2) 3 000 (1) (2) Nie dotyczy

Strefa: Va (wody Islandii) RED/05A-IS

___________

(1) W tym nieuniknione przyłowy (dorsz niedozwolony). (2) Połowy od lipca do grudnia.”;

8.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/5

3) zawarty w załączniku ID zapis dotyczący gatunku widlak bostoński w strefie NAFO 3NO otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Widlak bostoński Urophycis tenuis Hiszpania Portugalia WE TAC 2 165 2 835 5 000 8 500 Nie stosuje się przepisów art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.”; Strefa: NAFO 3NO HKW/N3NO

4) w załączniku IVa: a) tabela II otrzymuje brzmienie: „Tabela II – Odstępstwa od limitów liczby dni przebywania w obszarze i poza portem ustanowionych w tabeli I i warunkach towarzyszących

Obszar Narzędzie określone w pkt 4 Dane połowowe statku w 2002 r. (*) Liczba dni

Obszar określony w pkt 2

pkt 4 lit. a), pkt 4 lit. e)

Mniej niż 5 % każdego z następujących gatunków: dorsz, sola i gładzica Mniej niż 5 % dorsza Mniej niż 5 % dorsza oraz więcej niż 5 % turbota i taszy Nie dotyczy

Brak ograniczenia liczby dni (**)

Obszar określony w pkt 2 Kattegat i Morze Północne

pkt 4 lit. a), pkt 4 lit. b) pkt 4 lit. c) narzędzia połowowe o prześwicie oczek sieci równym lub większym niż 220 mm pkt 4 lit. a) z oknem o oczkach kwadratowych i prześwicie 120 mm (***) pkt 4 lit. c) sieci trójścienne o prześwicie oczek sieci równym lub mniejszym niż 110mm

100 do < 120 mm do 13 dni ≥ 120 mm do 14 dni do 15 dni

Kattegat i Skagerrak

12 dni

Kanał Wschodni

Statki przebywające poza portem nie więcej niż 24 godziny

19 dni

(*) Jak potwierdzono w dzienniku połowowym WE – średnie roczne wyładunku w żywej wadze. (**) Statek może przebywać w obszarze przez daną liczbę dni w danym miesiącu. (***) Statki objęte tym odstępstwem stosują warunki ustanowione w dodatku 1 do niniejszego załącznika.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 59 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/428/CFSP z dnia 6 czerwca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/221/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 54 z 20058.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/427/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/220/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 52 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/426/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych określonych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L144 - 51 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

 • Dz. U. L144 - 43 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy Państw Członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1630)

 • Dz. U. L144 - 42 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L144 - 41 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L144 - 39 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 615/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 37 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz granulowanej żywicy politetrafluoroetylenowej (PTFE) pochodzącej z Rosji oraz z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.