Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 860/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w zakresie możliwości połowowych na wodach Grenlandii, Wysp Owczych i Islandii oraz połowów dorsza w Morzu Północnym, a także zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2270/2004 w zakresie możliwości połowowych rekina głębinowego i buławika czarnego

Data ogłoszenia:2005-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 5

b) w dodatku 1 pkt 4 lit. a) drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „Okno jest wstawione w górnym płacie worka włoka.”;

5) w załączniku IVc pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie: „6. a) Maksymalna liczba dni w dowolnym miesiącu kalendarzowym, w których statek może znajdować się na terenie obszaru i poza portem, posiadając na pokładzie narzędzia połowowe określone w pkt 4, jest określona w tabeli I. W przypadku gdy statek przekroczy granicę dwóch obszarów w trakcie rejsu połowowego, dzień, w którym nastąpiło przekroczenie granicy, zalicza się jako spędzony w tym obszarze, w którym statek spędził większą część tego dnia. Liczba dni, w których statek znajduje się na terenie globalnego obszaru obejmującego obszary określone w pkt 2 niniejszego załącznika oraz w pkt 2 załącznika IVa, nie może przekroczyć liczby określonej w tabeli I niniejszego załącznika. Liczba dni, w których statek znajduje się na obszarach określonych w pkt. 2 załącznika IVa, musi być jednak zgodna z maksymalną liczbą dni określonych zgodnie z załącznikiem IVa.


L 144/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2005

Tabela I – Maksymalna liczba dni przebywania na obszarze oraz poza portem w odniesieniu do narzędzi połowowych

Grupa narzędzi połowowych określonych w punkcie: Obszar określony w pkt 2: 4a 4b

2. Kanał Zachodni (strefa VIIe ICES).

20

20”;

6) w załączniku VI część I otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ I OGRANICZENIA ILOŚCIOWE LICENCJI POŁOWOWYCH ORAZ ZEZWOLEŃ POŁOWOWYCH W ODNIESIENIU DO STATKÓW WSPÓLNOTOWYCH ŁOWIĄCYCH NA WODACH PAŃSTW TRZECICH

Maksymalna liczba statków przebywających w granicach obszaru w dowolnym momencie

Obszar połowu

Połowy

Liczba licencji

Rozdział licencji wg Państw Członkowskich

Wody norweskie oraz strefa połowów wokół wyspy Jan Mayen

Śledź, na północ od 62° 00' N

75

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17 FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

55

Gatunki denne, na północ od 62° 00' N Makrela, na południe od 62° 00' N, połów okrężnicami Makrela, na południe od 62° 00' N, połów włokami Makrela, na północ od 62° 00' N, połów okrężnicami Gatunki przemysłowe, 62° 00' N na południe od

80 11 19 11 (2) 480 26

50 Nie dotyczy Nie dotyczy

DK: 11 DK: 450, UK: 30 BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

Nie dotyczy 150 13

Wody Wysp Owczych

Ogół połowów ryb włokiem przez statki o długości nie większej niż 180 stóp, w strefie pomiędzy 12 a 21 milami od linii podstawowych Wysp Owczych Ukierunkowane połowy dorsza i plamiaka siecią o minimalnym prześwicie oczek wynoszącym 135 mm ograniczone do obszaru na południe od 62° 28' N oraz na wschód od 6° 30' W Połów ryb włokiem poza obszarem 21 mil od linii podstawowych Wysp Owczych. W okresach od 1 marca do 31 maja oraz od 1 października do 31 grudnia statki te mogą operować na obszarze między 61° 20' N a 62° 00' N oraz w strefie między 12 a 21 milami od linii podstawowych. Połów molwy niebieskiej włokiem o minimalnym prześwicie oczek sieci wynoszącym 100 mm na obszarze na południe od 61° 30' N oraz na zachód od 9° 00' W oraz na obszarze między 7° 00' W a 9° 00' W na południe od 60° 30' N oraz na obszarze na południowy zachód od linii między 60° 30' N, 7° 00' W a 60° 00' N, 6° 00' W.

8 (3)

4

70

BE:0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

8.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/7

Obszar połowu

Połowy

Liczba licencji

Rozdział licencji wg Państw Członkowskich

Maksymalna liczba statków przebywających w granicach obszaru w dowolnym momencie

Ukierunkowany połów czarniaka włokiem o minimalnym prześwicie oczek sieci wynoszącym 120 mm oraz z możliwością wykorzystania obręczy okrągłej worka włoka. Połów błękitka. Całkowita liczba licencji może zostać zwiększona o cztery statki tworzące pary, jeśli władze Wysp Owczych wprowadzą specjalne zasady dostępu do obszaru nazywanego »głównym obszarem połowowym błękitka« Połowy wędami Połowy makreli Połowy śledzia na północ od 62° N

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 59 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/428/CFSP z dnia 6 czerwca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/221/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 54 z 20058.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/427/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/220/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 52 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/426/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych określonych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L144 - 51 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

 • Dz. U. L144 - 43 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy Państw Członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1630)

 • Dz. U. L144 - 42 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L144 - 41 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L144 - 39 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 615/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 37 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz granulowanej żywicy politetrafluoroetylenowej (PTFE) pochodzącej z Rosji oraz z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.