Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 145 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. rozszerzające zakres stosowania ostatecznych środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 w sprawie przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin

Data ogłoszenia:2005-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 145 POZ 1

Strona 1 z 13
9.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 866/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. rozszerzające zakres stosowania ostatecznych środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 w sprawie przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE

1. Obowiązujące środki i poprzednie dochodzenia

(1)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 (2) („rozporządzenie pierwotne”), Rada narzuciła ostateczne cła antydumpingowe wynoszące od 0 % do 66,1 % na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką („CFL-i”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („pierwotne dochodzenie”).

(2)

W październiku 2002 r. Komisja wszczęła dochodzenie przeciwko absorpcji (3) zgodnie z art. 12 podstawowego rozporządzenia odnośnie do wyżej wspomnianych środków antydumpingowych. Dochodzenie to zakończono w marcu 2004 r. po formalnym wycofaniu wniosku przez wnioskodawcę (4).

2. Wniosek

(3)

W dniu 16 sierpnia 2004 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego o przeprowadzenie dochodzenia dotyczącego domniemanego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz CFL-i pochodzących z ChRL (zwanej dalej „ChRL” lub „Chinami”). Wniosek złożył Lighting Industry and Trade in Europe („LITE”) w imieniu producentów i importerów CFL-i do Wspólnoty („Wnioskodawcą”). Zgodnie z wnioskiem środki antydumpingowe obowiązujące w odniesieniu do przywozu CFL-i pochodzących z ChRL były obchodzone poprzez przeładunek i/lub działania montażowe prowadzone w Wietnamie, Pakistanie i/lub Filipinach.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 8. (3) Dz.U. C 244 z 10.10.2002, str. 2. (4) Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 35.

L 145/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2005

(4)

We wniosku zarzucono również, że po nałożeniu środków antydumpingowych zaszła zmiana w strukturze handlu (doszło do obniżenia wolumenu przywozu z Chin i zwiększenia przywozu z wyżej wspomnianych państw), wobec której nie istnieje wystarczająco uzasadniona przyczyna lub uzasadnienie ekonomiczne inne niż nałożenie środków antydumpingowych, oraz że skutki zaradcze obowiązujących środków antydumpingowych na przywóz CFL-i pochodzących z ChRL zostały podważone zarówno, jeżeli chodzi o ilość, jak i o cenę. Ponadto istniały wystarczające dowody na to, że zwiększony przywóz z Wietnamu, Pakistanu i Filipin odbywał się po cenie niższej od niewyrządzającej szkody ceny ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do ustanowienia obowiązujących środków. Wreszcie, wnioskodawca twierdził, że ceny CFL-i wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu i Filipin były dumpingowe względem wartości normalnej ustanowionej dla produktu podobnego w pierwotnym dochodzeniu. 3. Wszczęcie dochodzenia

(5)

(6)

Ustaliwszy, po skonsultowaniu się z Komitetem Doradczym, że istniały oparte na domniemaniu faktycznym dowody umożliwiające wszczęcie dochodzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego, Komisja wszczęła dochodzenie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1582/2004 (1) („rozporządzenie wszczynające”). Zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja, poprzez rozporządzenie wszczynające, również poleciła władzom celnym zarejestrować przywóz CFL-i wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu i Filipin, nawet zgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu i Filipin, z dniem 11 września 2004 r. 4. Postępowanie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 145 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 25 z 20059.6.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 218/03/COL z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie pomocy państwa w postaci zróżnicowanych regionalnie składek na zabezpieczenie społeczne – Norwegia

 • Dz. U. L145 - 24 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L145 - 21 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L145 - 19 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do iwermektyny i karprofenu (1)

 • Dz. U. L145 - 18 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L145 - 16 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.