Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 145 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do iwermektyny i karprofenu (1)

Data ogłoszenia:2005-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 145 POZ 19

9.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 869/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do iwermektyny i karprofenu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2 i 3, uwzględniając opinie Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Wymieniona pozostałość znacznikowa powinna być zastąpiona sumą połączonego karprofenu i glukuronidu karprofenu. Karprofen powinien zostać ujęty w załączniku II do tego rozporządzenia dla mleka pochodzącego wyłącznie od bydła.

(4) (5)

Rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 powinno zostać odpowiednio zmienione. Aby umożliwić wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia, jego stosowanie należy rozpocząć dopiero po odpowiednim okresie, co pozwoli Państwom Członkowskim dostosować zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wydawane zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie, które są stosowane we Wspólnocie w produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom służącym do produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90. Iwermektyna została ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do wątroby i tłuszczu bydła, świń, owiec i zwierząt z rodziny koniowatych oraz wątroby, tłuszczu, mięśni i nerek jeleni, łącznie z reniferami. Wpis ten powinien zostać zmieniony i rozszerzony o wszystkie ssaki służące do produkcji żywności, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Karprofen został ujęty w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 jako pozostałość znacznikowa dla wątroby, tłuszczu, mięśni i nerek bydła i zwierząt z rodziny koniowatych z wyjątkiem bydła, którego

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 8 sierpnia 2005 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 712/2005 (Dz.U. L 120 z 12.5.2005, str. 3).

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

L 145/20

ZAŁĄCZNIK

A. Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) 2377/90 wprowadza się następujące substancje

2.

Środki przeciw pasożytom

2.3.

Środki działające przeciw endo i ektopasożytom PL

2.3.1. Awermektyny

Pozostałość znacznikowa Gatunki zwierząt Maksymalne limity pozostałości Tkanki docelowe

Substancja czynna farmakologicznie

„Iwermektyna Wszystkie ssaki służące do produkcji żywności (1) Tłuszcz Wątroba Nerki 100 μg/kg 30 μg/kg 100 μg/kg

22,23-Dihydroawermektyna B1a

(1)

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.”.

4.

Środki przeciwzapalne

4.1.

Środki przeciwzapalne bez zawartości sterydów

4.1.1. Pochodne kwasu arylopropionowego

Pozostałość znacznikowa Gatunki zwierząt Maksymalne limity pozostałości Tkanki docelowe

Substancja czynna farmakologicznie

„Karprofen Bydło, koniowate

Suma sprzężonego karprofenu i glukuronidu karprofenu

500 μg/kg 1 000 μg/kg 1 000 μg/kg 1 000 μg/kg

Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerki”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

B. Do załącznika II rozporządzenia (EWG) 2377/90 wprowadza się następujące substancje

8.

Środki przeciwzapalne

Gatunki zwierząt

Substancja czynna farmakologicznie

„Karprofen

Bydło (1)

(1) Wyłącznie dla mleka pochodzącego od bydła.”.

9.6.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 145 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 25 z 20059.6.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 218/03/COL z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie pomocy państwa w postaci zróżnicowanych regionalnie składek na zabezpieczenie społeczne – Norwegia

 • Dz. U. L145 - 24 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L145 - 21 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L145 - 18 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L145 - 16 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 1 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. rozszerzające zakres stosowania ostatecznych środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 w sprawie przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.