Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 147 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniająca decyzje 2000/657/WE, 2001/852/WE i 2003/508/WE (1)

Data ogłoszenia:2005-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 147 POZ 1

Strona 1 z 5
10.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 maja 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniająca decyzje 2000/657/WE, 2001/852/WE i 2003/508/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/416/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

(3)

rymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, zatwierdzonej przez Wspólnotę decyzją Rady 2003/106/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. dotyczącą zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (3).

po konsultacji z komitetem powołanym na mocy art. 29 dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja, działając jako wspólny wyznaczony organ, zobowiązana jest do przekazywania, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, decyzji w sprawie chemikaliów do Sekretariatu procedury PIC.

(4)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Komisja, w imieniu Wspólnoty, zadecyduje o zezwoleniu na przywóz do Wspólnoty każdego z chemikaliów podlegających procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC). Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wyznaczono do zapewnienia obsługi w zakresie sekretariatu dla funkcjonowania procedury PIC, ustanowionej przez Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym handlu niektó-

(2)

Konieczna jest zmiana poprzednich decyzji w sprawie przywozu chemikaliów aldryny, chlordanu, chlordimeformu, DDT, dieldryny, dinosebu oraz jego soli i estrów, EDB (1,2-dibromoetanu), tlenku etylenu, fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów), heptachloru, heksachlorobenzenu, lindanu, metamidofosu, pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, polichlorowanych bifenyli (PCB), polichlorowanych terfenyli (PCT), a także toksafenu, z uwagi na rozszerzenie Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r. oraz konieczność uwzględnienia zmian regulacyjnych, jakie miały miejsce we Wspólnocie od momentu przyjęcia tych decyzji.

(5)

(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 775/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 27). (2) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1).

Chemikalia aldryna, chlordan, chlordimeform, DDT, dieldryna, dinoseb oraz jego sole i estry, EDB (1,2-dibromoetan), fluoroacetamid, HCH (mieszanina izomerów), heptachlor, polichlorowane bifenyle (PCB) oraz polichlorowane terfenyle (PCT) były objęte wspólnotowymi decyzjami w sprawie przywozu, opublikowanymi po raz pierwszy w okólniku V PIC, przedstawiającym sytuację na dzień 30 czerwca 1995 r.

(3) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 27.

L 147/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2005

(6)

Chemikalia aldryna, chlordan, DDT, dieldryna, HCH (mieszanina izomerów), heptachlor, które były objęte procedurą PIC jako pestycydy, a także polichlorowane bifenyle (PCB), objęte procedurą PIC jako chemikalia przemysłowe, były zabronione lub ściśle ograniczone (zakazane poza pewnymi ściśle określonymi wyjątkami) rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 147 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.