Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 10

Strona 10 z 10

L 148/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2005

ZAŁĄCZNIK V „ZAŁĄCZNIK 59 WZÓR NOTY INFORMACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 459 Nagłówek biura koordynującego, które wystąpiło z roszczeniem Adresat: biuro koordynujące, któremu podlega urząd odprawy czasowej lub inne biuro koordynujące PRZEDMIOT: KARNET ATA – PRZEDŁOŻENIE ROSZCZENIA Informujemy, iż zgodnie z Konwencją ATA/Konwencją stambulską (1) w dniu (2) … wystąpiliśmy do stowarzyszenia poręczającego, z którym jesteśmy związani, z roszczeniem o uiszczenie ceł i podatków, w odniesieniu do: 1) Karnetu ATA nr: 2) Wystawionego przez izbę handlową: Miasto: Kraj: 3) W imieniu: Posiadacz karnetu: Adres: 4) Data wygaśnięcia ważności karnetu: 5) Wyznaczona data powrotnego wywozu (3): 6) Numer odcinka tranzytowego/przywozowego (4): 7) Data poświadczenia odcinka: Podpis i pieczęć wydającego biura koordynującego.


(1) Artykuł 7 Konwencji ATA, Bruksela, dnia 6 grudnia 1961 r./art. 9 załącznika A do Konwencji stambulskiej z dnia 26 czerwca 1990 r. (2) Wpisać datę wysłania wniosku. (3) Dane otrzymane na podstawie odcinka niezakończonego tranzytu lub odprawy czasowej lub, w przypadku braku odcinka, na podstawie informacji dostępnych dla wydającego biura koordynującego. (4) Niepotrzebne skreślić.”

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/23

ZAŁĄCZNIK VI „ZAŁĄCZNIK 61 WZÓR ZWOLNIENIA KARNETU Nagłówek biura koordynującego drugiego Państwa Członkowskiego, które wystąpiło z roszczeniem Adresat: biuro koordynujące pierwszego Państwa Członkowskiego, które wystąpiło z oryginalnym roszczeniem PRZEDMIOT: KARNET ATA – ZWOLNIENIE KARNETU Informujemy, iż zgodnie z Konwencją ATA/Konwencją stambulską (1) w dniu (2) … wystąpiliśmy do stowarzyszenia poręczającego, z którym jesteśmy związani, z roszczeniem o uiszczenie ceł i podatków w odniesieniu do: 1) Karnetu ATA nr: 2) Wystawionego przez izbę handlową: Miasto: Kraj: 3) W imieniu: Posiadacz karnetu: Adres: 4) Data wygaśnięcia ważności karnetu: 5) Wyznaczona data powrotnego wywozu (3): 6) Numer odcinka tranzytowego/przywozowego (4): 7) Data poświadczenia odcinka: Niniejsze oświadczenie jest traktowane jako zwolnienie dotyczących Państwa dokumentów Podpis i pieczęć wydającego biura koordynującego.

(1) Artykuł 7 Konwencji ATA, Bruksela, dnia 6 grudnia 1961 r./art. 9 załącznika A do Konwencji Stambulskiej z dnia 26 czerwca 1990 r. (2) Wpisać datę wysłania wniosku. (3) Dane otrzymane na podstawie odcinka niezakończonego tranzytu lub odprawy czasowej lub, w przypadku braku odcinka, na podstawie informacji dostępnych dla wydającego biura koordynującego. (4) Niepotrzebne skreślić.”

L 148/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2005

ZAŁĄCZNIK VII W załączniku 72 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 dodaje się punkt w brzmieniu: „19) Jakiekolwiek zwyczajowe zabiegi, inne niż powyżej wymienione, mające na celu poprawienie wyglądu lub jakości handlowej towarów przywożonych lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży pod warunkiem, że operacje te nie zmieniają rodzaju lub nie poprawiają wykonania oryginalnych towarów. Jeżeli koszty zwyczajowych zabiegów zostały poniesione, koszty takie lub wzrost wartości nie są brane pod uwagę do obliczenia należności celnych przywozowych w przypadku, gdy odpowiedni dowód powyższych kosztów zostanie dostarczony przez zgłaszającego. Jednakże wartość celna, rodzaj i pochodzenie niewspólnotowych towarów użytych w powyższych operacjach są uwzględniane dla obliczenia należności celnych przywozowych.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 36 z 200511.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

 • Dz. U. L148 - 34 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L148 - 32 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Granada) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 30 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olive de Nice) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 25 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (1)

 • Dz. U. L148 - 4 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L148 - 3 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L148 - 1 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.