Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 10

(11)

Ponieważ Konwencja z dnia 20 maja 1987 roku o wspólnej procedurze tranzytowej przewiduje stosowanie kodów liczbowych gwarancji, począwszy od dnia 1 maja 2004, należy stosować nowe kody, począwszy od tej daty.

3) w art. 314c ust. 3 tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie:

(12)

Zważywszy na powyższe, załączniki 37 i 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003, powinny zostać zmienione. Podobne zmiany należy wprowadzić w załączniku 37 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 444/2002 (1), oraz w załączniku 38 do rozporządzenia


„Vyhotovené dodatočne”; 4) w art. 324d ust. 2 tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie: „Oslobodenie od podpisu”;

(2) Dz.U. L 134 z 29.5.2003, str. 1.

(1) Dz.U. L 68 z 12.3.2002, str. 11.

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/7

5) w art. 357 ust. 4 akapit trzeci tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie: „— Oslobodenie”; 6) w art. 361 ust. 4 akapit drugi tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie: „Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný … (názov a krajina)”; 7) w art. 387 ust. 2 tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie: „Oslobodenie od predpísanej trasy”; 8) w art. 403 ust. 2 tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie: „Oslobodenie od podpisu”; 9) w art. 451 ust. 1 po wyrazach „Konwencja ATA” dodaje się wyrazy „/Konwencja stambulska”; 10) dodaje się art. 454a, 454b i 454c w brzmieniu: „Artykuł 454a 1. Na wniosek odbiorcy organy celne mogą go upoważnić do odbioru, w swojej siedzibie lub innym określonym miejscu, towarów przewożonych zgodnie z procedurą TIR, przyznając mu status upoważnionego odbiorcy. 2. Pozwolenia określonego w ust. 1 udziela się wyłącznie podmiotom, które: a) mają siedzibę na terytorium Wspólnoty; b) regularnie odbierają towary, które są objęte procedurą TIR lub o których organy celne wiedzą, że mogą one wypełnić zobowiązania wynikające z tej procedury; c) nie popełniły żadnych poważnych ani powtórnych naruszeń przepisów celnych lub podatkowych. Artykuł 373 ust. 2 stosuje się mutatis mutandis. Pozwolenie obowiązuje wyłącznie w Państwie Członkowskim, które go udzieliło. Pozwolenie stosuje się wyłącznie do operacji w ramach procedury TIR, których ostatecznym miejscem rozładunku jest lokalizacja wymieniona w pozwoleniu.

3. Artykuły 374 i 375, art. 376 ust. 1 i 2 oraz art. 377 i 378 stosuje się mutatis mutandis do procedury składania wniosku określonej w ust. 1.

4. Artykuł 407 stosuje się mutatis mutandis w odniesieniu do procedury przewidzianej w pozwoleniu określonym w ust. 1.

Artykuł 454b 1. Z chwilą odbioru towarów w siedzibie lub w miejscu określonym w pozwoleniu określonym w art. 454a upoważniony odbiorca, zgodnie z procedurą określoną w pozwoleniu, zobowiązany jest:

a) poinformować organy celne urzędu przeznaczenia o przybyciu towarów,

b) niezwłocznie poinformować organy celne urzędu przeznaczenia o wszelkich naruszonych zamknięciach oraz o wszelkich innych nieprawidłowościach, takich jak nadwyżki, braki lub zamiany towarów;

c) niezwłocznie odnotować wyniki rozładunku w swoich rejestrach; oraz

d) niezwłocznie przedstawić organom celnym urzędu przeznaczenia powiadomienie dotyczące szczegółów i stanu wszystkich nałożonych zamknięć oraz datę zapisu w rejestrach.

2. Upoważniony odbiorca zapewnia, że karnet TIR zostaje niezwłocznie przedłożony organom celnym w urzędzie przeznaczenia.

3. Organy celne urzędu przeznaczenia dokonują niezbędnych wpisów w karnecie TIR oraz, zgodnie z procedurą określoną w pozwoleniu, zapewniają zwrot karnetu TIR posiadaczowi lub osobie działającej w jego imieniu.

4. Datą zakończenia operacji TIR jest data zapisu w rejestrze, o którym mowa w ust. 1 lit. c). Jednakże w przypadkach określonych w ust. 1 lit. b) datą zakończenia operacji TIR jest data dokonania wpisów do karnetu TIR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 36 z 200511.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

 • Dz. U. L148 - 34 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L148 - 32 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Granada) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 30 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olive de Nice) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 25 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (1)

 • Dz. U. L148 - 4 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L148 - 3 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L148 - 1 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.