Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 10

5. Na żądanie posiadacza karnetu TIR upoważniony odbiorca wystawia dowód odbioru w formie odpowiadającej egzemplarzowi powiadomienia określonego w ust. 1 lit. d). Dowód odbioru nie może być wykorzystywany jako dowód zakończenia operacji TIR w rozumieniu art. 454c ust. 2.

L 148/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2005

Artykuł 454c 1. Posiadacz karnetu TIR wypełnił swoje zobowiązania wynikające z art. 1 lit. o) Konwencji TIR, jeśli karnet TIR wraz z pojazdem drogowym, zespołem pojazdów lub kontenerem i towarami zostały dostarczone w stanie nienaruszonym do upoważnionego odbiorcy w jego siedzibie lub miejscu określonym w pozwoleniu. 2. Zakończenie operacji TIR, w rozumieniu art. 1 lit. d) Konwencji TIR, następuje, gdy zostały spełnione wymogi art. 454b ust. 1 i 2.”; 11) w art. 457c ust. 1 po wyrazach „Konwencja ATA” wpisuje się wyrazy „i Konwencji stambulskiej”; 12) w art. 457d wprowadza się następujące zmiany:


„— A kilépés a Közösség területéről a ... rendelet/irányelv/ határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik — Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…”; 18) w art. 912e ust. 2 akapit czwarty, tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie: „— … (počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené”; 19) w art. 912f ust. 1 akapit drugi, tiret szesnaste i dwudzieste otrzymują brzmienie: „— Kiadva visszamenőleges hatállyal”

a) w ust. 1 dodaje się wyrazy „lub w art. 8 ust. 4 załącznika A do Konwencji stambulskiej”; b) w ust. 2 dodaje się wyrazy „lub w art. 9 ust. 1 lit. a) i b) załącznika A do Konwencji stambulskiej”; c) w ust. 3 lit. c) dodaje się wyrazy „lub w art. 10 załącznika A Konwencji stambulskiej”; 13) w art. 459 ust. 1 po wyrazach „Konwencja ATA” wpisuje się wyrazy „lub Konwencji stambulskiej”; 14) w art. 461 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 2 akapit drugi zdanie pierwsze dodaje się wyrazy „lub Konwencji stambulskiej”; b) w ust. 4 zdanie pierwsze po wyrazach „Konwencja ATA” dodaje się wyrazy „lub art. 9 ust. 1 lit. b) i c) załącznika A do Konwencji stambulskiej”; 15) w art. 580 ust. 3 wyrazy „Artykuły 454, 455” zastępuje się wyrazami „Artykuły 457c, 457d”; 16) w art. 591 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Organy celne odmawiają obliczenia częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie niniejszego przepisu, jeżeli przed dopuszczeniem do obrotu produktów kompensacyjnych okaże się, że jedynym celem dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem zerowej stawki należności towarów wywożonych czasowo, które nie pochodzą ze Wspólnoty w rozumieniu tytułu II dział 2 sekcja 1 Kodeksu, było skorzystanie z częściowego zwolnienia na mocy niniejszego przepisu.”; 17) w art. 843 ust. 2 tiret szesnaste i siedemnaste brzmienie:

„— Vyhotovené dodatočne”; 20) w art. 912g ust. 2 lit. c), tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie: „— Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93”; 21) załącznik 37, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 444/2002, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem IA do niniejszego rozporządzenia; 22) załącznik 37, w wersji przewidzianej rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem IB do niniejszego rozporządzenia; 23) w załączniku 37a tytuł II, tekst zawierający informacje dotyczący pola nr 31 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II pkt 1) do niniejszego rozporządzenia; 24) w załączniku 37a tytuł II, tekst zawierający informacje dla pól nr 50 i 52 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II pkt 2), 3) i 4) do niniejszego rozporządzenia; 25) załącznik 37c zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia; 26) w załączniku 38, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 881/2003, tekst w polu nr 31 zostaje wpisany zgodnie z załącznikiem IV pkt A1) do niniejszego rozporządzenia; 27) w załączniku 38 tytuł II, w wersji przewidzianej rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003, tekst pola nr 31 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem IV pkt B1) do niniejszego rozporządzenia;

11.6.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 36 z 200511.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

 • Dz. U. L148 - 34 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L148 - 32 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Granada) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 30 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olive de Nice) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 25 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (1)

 • Dz. U. L148 - 4 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L148 - 3 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L148 - 1 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.