Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 21

14.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/434/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Grupa robocza stwierdziła, że wiremia po 60 dniach nie stwarza istotnego ryzyka przy przemieszczaniu żywych zwierząt, więc zwierzęta zabezpieczone przed atakiem nosicieli przez okres powyżej 60 dni należy uważać za bezpieczne.


uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 19 akapit 3,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ponadto, grupa robocza stwierdziła, że ponieważ okres serokonwersji po zarażeniu wynosi maksymalnie 28 dni, zwierzę jest bezpieczne, jeśli było zabezpieczone przed atakiem nosicieli przez okres powyżej 28 dni i wynik badania serologicznego, któremu zwierzę zostało poddane jednokrotnie po upływie 28 dni, był negatywny.

(1)

Dyrektywa 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie oraz określa strefy ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta.

(7)

(2)

Decyzja Komisji 2005/393/WE (2) wyznacza ogólne obszary geograficzne, na których Państwa Członkowskie ustanowią strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w odniesieniu do choroby niebieskiego języka. Niniejsza decyzja określa również warunki zwolnienia z zakazu opuszczania („zakaz opuszczania”), ustanowionego dyrektywą 2000/75/WE, niektórych rodzajów przemieszczeń zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków.

Grupa robocza stwierdziła również, że ponieważ wynik badania wirusologicznego jest zawsze pozytywny siedem dni po zakażeniu, zwierzę jest bezpieczne, jeśli było zabezpieczone przez atakiem nosicieli przez okres powyżej siedmiu dni i wynik badania wirusologicznego, któremu zwierzę zostało poddane jednokrotnie po upływie siedmiu dni, był negatywny.

(8)

Należy zatem 2005/393/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Jeżeli w stadzie przeprowadzony został program szczepień, występowanie wirusa zostało ograniczone do takiego poziomu, że ryzyko związane z przemieszczaniem młodych zwierząt ze strefy zamkniętej do gospodarstw poza strefą, gdzie nosiciele znajdują się pod kontrolą, należy uważać za dopuszczalne.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zmiany w decyzji 2005/393/WE

(4)

Dnia 14 marca 2005 r. grupa robocza Komisji zajmująca się Kodeksem zdrowia zwierząt lądowych Międzynarodowego Biura ds. Epizootii (OIE – International Office of Epizootics) wydała sprawozdanie dotyczące różnych aspektów przepisów, które powinny być stosowane przy przemieszczaniu zwierząt w odniesieniu do choroby niebieskiego języka.

W decyzji 2005/393/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22.

„2. Właściwe władze zwalniają przemieszczenia wewnątrz kraju, przewidziane w ust. 1, z zakazu opuszczania, jeżeli:

L 151/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2005

a) zwierzęta pochodzą ze stada zaszczepionego zgodnie z programem szczepień przyjętym przez właściwe władze; oraz b) zwierzęta: i) zostały zaszczepione ponad 30 dni lecz mniej niż dwanaście miesięcy przed datą przemieszczenia na serotyp(-y) obecny(-e), lub których obecność jest możliwa, na odnośnym obszarze epidemiologicznym miejsca pochodzenia, lub ii) są w wieku poniżej dwóch miesięcy w momencie przemieszczenia i są przeznaczone na tucz do gospodarstwa, które jest zabezpieczone przed atakami nosicieli i zarejestrowane przez właściwe władze jako gospodarstwo zajmujące się tuczem.”; 2) w załączniku II część A otrzymuje brzmienie: „A. Żywe zwierzęta muszą być zabezpieczone przed atakiem owadów z gatunku Culicoides: 1) przez okres przynajmniej 60 dni przed przemieszczeniem; lub 2) przez okres przynajmniej 28 dni przed przemieszczeniem i poddane w tym okresie testowi serologicznemu w celu wykrycia przeciwciał wirusa BTV, takiemu jak test ELISA lub AGID, z wynikiem negatywnym, przy czym test przeprowadzony został na próbkach pobranych przynajmniej 28 dni od chwili

rozpoczęcia okresu ochronnego przed atakiem nosicieli; lub 3) przez okres przynajmniej siedmiu dni przed przemieszczeniem i poddane w tym okresie testowi izolacji wirusa BTV lub testowi łańcuchowej reakcji polimerazy, z wynikiem negatywnym, przy czym test został przeprowadzony na próbkach krwi pobranych przynajmniej siedem dni od chwili rozpoczęcia okresu ochronnego przed atakiem nosicieli; oraz 4) podczas transportu do miejsca wysyłki.” Artykuł 2 Zastosowanie Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 4 lipca 2005 r. Artykuł 3 Adresaci decyzji Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 26 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy

 • Dz. U. L151 - 23 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692) (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687) (1)

 • Dz. U. L151 - 3 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616) (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200514.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.