Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 7

b) spełniają szczególne warunki zdrowia zwierząt w odniesieniu do przedmiotowych gatunków określone we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego zgodnie z załącznikiem III; c) towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt wystawione zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku IV, podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii z właściwych służb weterynaryjnych zainteresowanego kraju trzeciego;

L 151/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2005


d) zakwalifikowane są jako dopuszczone do przewozu lub składowania (odpowiednio) na Wspólnym Weterynaryjnym Dokumencie Przywozu przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej wwozu do Wspólnoty. Artykuł 8 Odstępstwa dotyczące pewnych miejsc przeznaczenia w Rosji 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 Państwa Członkowskie zezwalają na przewóz drogowy lub kolejowy przez Wspólnotę, pomiędzy wyznaczonymi wspólnotowymi punktami kontroli granicznej wymienionymi w załączniku do decyzji 2001/881/WE, partii produktów mięsnych pochodzących z i przeznaczonych dla Rosji, bezpośrednio lub przez inny kraj trzeci, pod warunkiem że spełniają następujące wymogi: a) partia jest zaplombowana plombą z numerem seryjnym przez urzędowego lekarza weterynarii właściwych władz w punkcie kontroli granicznej wwozu do Wspólnoty; b) dokumenty towarzyszące partii, o których mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE są opieczętowane „WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO PRZEWOZU PRZEZ WE DO ROSJI” na każdej stronie przez urzędowego lekarza weterynarii właściwych władz w punkcie kontroli granicznej wwozu do Wspólnoty; c) wymogi proceduralne przewidziane w art. 11 dyrektywy 97/78/WE są spełnione; d) partia jest zakwalifikowana jako dopuszczona do przewozu na Wspólnym Weterynaryjnym Dokumencie Przywozu przez urzędowego lekarza weterynarii właściwych władz w punkcie kontroli granicznej wwozu do Wspólnoty. 2. Państwa Członkowskie nie zezwalają na rozładunek lub składowanie takich partii we Wspólnocie, zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, że właściwe władze dokonują regularnych kontroli w celu zapewnienia, że numer partii i ilości produktów opuszczających Wspólnotę zgadzają się z numerem i ilościami wwożonymi. Artykuł 9 Postanowienia przejściowe Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz do Wspólnoty partii produktów mięsnych zakwalifikowanych zgodnie ze wzorami świadectw weterynaryjnych ustanowionych w decyzjach 97/41/WE lub 97/221/WE na okres sześciu miesięcy licząc od dnia 17 czerwca 2005 r. Artykuł 10 Uchylenia Uchyla się decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE. Artykuł 11 Data obowiązywania Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 17 czerwca 2005 r. Artykuł 12 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

14.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/7

ZAŁĄCZNIK I 1) Produkty mięsne pochodzące z krajów trzecich lub części krajów trzecich, o których mowa w art. 4 lit. a), zawierają mięso kwalifikujące się do przywozu do Wspólnoty jako mięso świeże i/lub produkty mięsne uzyskane z jednego lub więcej gatunków lub ze zwierząt, które zostały poddane niespecyficznej obróbce określonej w części 4 załącznika II. 2) Produkty mięsne pochodzące z krajów trzecich lub części krajów trzecich, o których mowa w art. 4 lit. b), spełniają następujące warunki: a) produkty mięsne muszą: i) zawierać mięso i/lub produkty mięsne uzyskane z jednego gatunku lub zwierzęcia wymienionych w odpowiedniej kolumnie w części 2 i 3 załącznika II wskazującej przedmiotowy gatunek lub zwierzę; i ii) zostały poddane co najmniej procesowi specyficznej obróbki wymaganej dla tego gatunku lub zwierzęcia, określonej w części 4 załącznika II; lub b) produkty mięsne muszą: i) zawierać świeże, przetworzone lub częściowo przetworzone mięso z więcej niż jednego gatunku lub zwierzęcia określonych w odpowiedniej kolumnie w części 2 i 3 załącznika II, które zostały zmieszane przed przejściem ostatecznej obróbki określonej w części 4 załącznika II; i ii) ostateczna obróbka, o której mowa w ppkt i), musi być co najmniej równoważna najbardziej rygorystycznej obróbce określonej w części 4 załącznika 4, dla każdego składnika mięsa przedmiotowego gatunku lub zwierzęcia określonych w odpowiedniej kolumnie w części 2 i 3 załącznika II; lub c) końcowe produkty mięsne muszą: i) być przygotowane poprzez zmieszanie uprzednio przerobionego mięsa pochodzącego z więcej niż jednego gatunku lub zwierzęcia; i ii) uprzednia obróbka, o której mowa w ppkt i), którą przeszły wszystkie składniki mięsa, musi być co najmniej równoważna odpowiedniej obróbce określonej w części 4 załącznika II, dla mięsa z gatunku lub zwierzęcia określonych w odpowiedniej kolumnie. 3) Obróbki określone w części 4 załącznika II muszą spełniać minimalne dopuszczalne warunki przetwarzania do celów zdrowia zwierząt w przypadku mięsa otrzymanego z przedmiotowego gatunku lub zwierzęcia, pochodzącego z krajów trzecich lub części krajów trzecich wymienionych w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 26 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy

 • Dz. U. L151 - 23 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692) (1)

 • Dz. U. L151 - 21 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689) (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687) (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200514.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.