Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3

Strona 1 z 7
14.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/3

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2005/432/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

warunki zdrowia publicznego dla przywozu do Wspólnoty niektórych produktów mięsnych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A punkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. c),

(3)

Decyzja Komisji 97/221/WE z dnia 28 lutego 1997 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wzór świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do przywozu produktów mięsnych z państw trzecich i uchylająca decyzję 91/449/EWG (4) ustanawia warunki zdrowia zwierząt i zasady certyfikacji dla przywozu do Wspólnoty niektórych produktów mięsnych.

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności zdanie wprowadzające do jej art. 8, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy, art. 8 pkt 4, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4 lit. b) i c),

(4)

Decyzja Komisji 97/222/WE z dnia 28 lutego 1997 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (5), przewiduje przywóz do Wspólnoty niektórych produktów mięsnych, pod warunkiem, że te produkty zostały poddane odpowiedniej obróbce i spełniają wymogi wspólnotowych świadectw weterynaryjnych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 97/41/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiająca warunki zdrowotne i świadectwo zdrowia publicznego dla przywozu z państw trzecich produktów mięsnych otrzymywanych z mięsa drobiowego, mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa zwierząt łownych i mięsa króliczego (3) ustanawia

Dyrektywa Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich (6) bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, a także świeżego mięsa lub produktów mięsnych, ustanawia warunki zdrowia zwierząt dla przywozu do Wspólnoty niektórych produktów mięsnych. Dyrektywa Rady 2004/68/WE (7) przewiduje uchylenie dyrektywy 72/462/EWG z dniem 1 stycznia 2006 r.

(1) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 60). (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (3) Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 34.

(4) Dz.U. L 89 z 4.4.1997, str. 32. Decyzja zmieniona decyzją 2004/427/WE (Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 8). (5) Dz.U. L 89 z 4.4.1997, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/857/WE (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 65). (6) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. (7) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 320.

L 151/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2005

(5)

Dyrektywa 2002/99/WE ustanawia zasady zdrowia zwierząt dotyczące produkcji, przetwarzania, dystrybucji i wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego do spożycia przez ludzi. Dyrektywa ma być wdrożona przez Państwa Członkowskie do dnia 1 stycznia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 26 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy

 • Dz. U. L151 - 23 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692) (1)

 • Dz. U. L151 - 21 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689) (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687) (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200514.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.