Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 24 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2005-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 24 - Strona 2

Strona 2 z 4

(6)

(2)

(7)

(3)

(4)

(8)

(9)

(10)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 4 z 8.1.1982, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 744/2000 (Dz.U. L 89 z 11.4.2000, str. 3). (3) Dz.U. L 212 z 21.7.1982, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2772/2000 (Dz.U. L 321 z 19.12.2000, str. 35). (4) Dz.U. L 221 z 18.8.1984, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3661/92 (Dz.U. L 370 z 19.12.1992, str. 16). (5) Dz.U. L 336 z 29.12.1979, str. 44. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3434/87 (Dz.U. L 327 z 18.11.1987, str. 7). (6) Dz.U. L 274 z 26.10.1996, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2333/96 (Dz.U. L 317 z 6.12.1996, str. 13).


(11)

(7) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2199/2004 (Dz.U. L 380 z 24.12.2004, str. 1). (8) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 3).

16.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/25

(12)

Refundacje powinno się przyznawać jedynie produktom dopuszczonym do swobodnego obrotu we Wspólnocie Europejskiej. W związku z tym, aby móc korzystać z refundacji, produkty muszą spełniać warunki oznakowania sanitarnego, przewidziane w dyrektywie Rady dyrektywie Rady 94/65/WE (2) 64/433/EWG (1), i dyrektywie Rady 77/99/EWG (3).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Lista produktów, na których eksport przyznawane są refundacje, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, wysokości tych refundacji i miejsca przeznaczenia zostały określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Produkty muszą spełniać odpowiednie warunki oznakowania sanitarnego, przewidziane przez: — załącznik I rozdział XI dyrektywy 64/433/EWG, — załącznik I rozdział VI dyrektywy 94/65/WE, — załącznik B rozdział VI dyrektywy 77/99/EWG. Artykuł 2

(13)

Warunki określone w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1964/82 nakazują zmniejszenie refundacji specjalnej, o ile ciężar przeznaczonego na eksport mięsa bez kości jest niższy od 95 % wagi całkowitej kawałków oddzielonych od kości, ale nie niższy niż 85 % tej wagi.

(14)

Celem negocjacji prowadzonych w ramach Układów Europejskich między Wspólnotą Europejską a Rumunią i Bułgarią jest w szczególności liberalizacja handlu produktami objętymi wspólną organizacją rynku wołowiny i cielęciny. W przypadku obu krajów refundacje wywozowe powinny być zatem zniesione. Jednakże zniesienie to nie może doprowadzić do zróżnicowanych refundacji wywozowych do innych krajów.

W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit trzeci, rozporządzenia (EWG) nr 1964/82, obniża się stawkę refundacji dla produktów oznaczonych kodem 0201 30 00 9100 o 14,00 EUR/100 kg. Artykuł 3 Fakt, że w przypadku Rumunii i Bułgarii nie zostały ustalone żadne refundacje wywozowe, nie jest uważany za stanowiący zróżnicowanie refundacji. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(15)

Komitet Zarządzający ds. Wołowiny i Cielęciny nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 24 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 37 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady 2005/444/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 33 z 200516.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo pewnych wydatków wynikających z instrumentów prawnych związanych ze wspólną polityką rolną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1730)

 • Dz. U. L153 - 32 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. dostosowująca diety służbowe określone w decyzji nr 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L153 - 29 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. wzywająca Grecję zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu WE do przyjęcia środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane za niezbędne do zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L153 - 23 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L153 - 20 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L153 - 18 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L153 - 15 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L153 - 9 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 3 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L153 - 1 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.