Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/444/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2005-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 37

Strona 1 z 4
16.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/37

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/444/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB (1), w szczególności jego art. 6, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

We wspólnym stanowisku 2004/161/WPZiB Rada przyjęła środki między innymi w celu nie dopuszczenia do wjazdu na terytoria Państw Członkowskich lub przejazdu przez ich terytoria osób, które angażują się w działania poważnie naruszające zasady demokracji, przestrzeganie praw człowieka oraz zasadę państwa prawnego, jak również w celu zamrożenia ich środków finansowych i zasobów gospodarczych. W dniu 21 lutego 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/146/WPZiB (2) przedłużające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB. Wykaz osób, podlegających środkom ograniczającym załączony do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB powinien zostać uaktualniony w następstwie zmian rządowych w Zimbabwe.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 13 czerwca 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 66. (2) Dz.U. L 49 z 22.2.2005, str. 30.

L 153/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2005

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 4 i 5

1. Mugabe, Robert Gabriel 2. Bonyongwe, Happyton

Prezydent, ur. 21.2.1924 r. Dyrektor Generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur. 6.11.1960 r. Minister ds. Specjalnych odpowiedzialna za grunty i programy przesiedlenia (była Minister Stanu w rządzie Wiceprezydenta oraz była Minister Stanu ds. Programu Reformy Rolnej w Urzędzie Prezydenta), ur. 25.2.1968 r. Wiceminister Finansów (były Wiceminister Finansów i Rozwoju Gospodarczego), ur. 7.4.1957 r. Stały Sekretarz w Departamencie Informacji i Reklamy, ur. 4.4.1963 r. Były Wiceminister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej, ur. 10.6.1962 r. Gubernator Prowincji Manicaland Minister Edukacji, Sportu i Kultury, ur. 25.11.1939 r. Wiceminister Przemysłu i Handlu Międzynarodowego Komisarz Policji, ur. 10.3.1953 r. Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF) Minister Stanu ds. Publicznych i Interaktywnych (były Minister Poczty i Telekomunikacji), ur. 28.8.1943 r. Minister Sprawiedliwości, Prawa i Spraw Parlamentarnych, ur. 25.1.1947 r. Były Minister ds. Kopalń i Rozwoju Górnictwa, ur. 14.3.1955 r. Były Wiceminister Spraw Wewnętrznych, ur. 10.10.1946 r. Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. 27.3.1928 r. Szef Sztabu Wojsk Obrony Zimbabwe, generał (były Szef Sztabu Armii, generał broni), ur. 25.8.1956 r. Przewodniczący, ZEC (sędzia Sądu Najwyższego i przewodniczący kontrowersyjnego Komitetu Wytyczania Granic), ur. 4.6.1953 r. Gubernator Prowincji Masvingo (były Starszy Sekretarz ds. Operacji Specjalnych w Urzędzie Prezydenta), ur. 19.3.1949 r. Minister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej, ur. 1.8.1952 r. Starszy Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. w 1939 r. Wiceminister ds. Kobiet, Równouprawnienia Kobiet i Mężczyzn i Rozwoju Społeczności Minister ds. Służby Publicznej, Pracy i Opieki Społecznej (były Minister Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego w Urzędzie Prezydenta), ur. 1.8.1946 r.

3. Buka (alias Bhuka), Flora

4. Chapfika, David

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 33 z 200516.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo pewnych wydatków wynikających z instrumentów prawnych związanych ze wspólną polityką rolną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1730)

 • Dz. U. L153 - 32 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. dostosowująca diety służbowe określone w decyzji nr 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L153 - 29 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. wzywająca Grecję zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu WE do przyjęcia środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane za niezbędne do zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L153 - 24 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 23 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L153 - 20 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L153 - 18 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L153 - 15 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L153 - 9 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 3 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L153 - 1 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.