Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2005-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 9

Strona 1 z 4
16.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 898/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe niektórych środków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych na mocy wspomnianego rozporządzenia. Decyzja Rady 2005/444/WPZiB (2) zmienia Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3). Należy

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/2004 (Dz.U. L 273 z 21.8.2004, str. 12). (2) Patrz: str. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 66.

L 153/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Wykaz osób, o których mowa w art. 6 1. Mugabe, Robert Gabriel 2. Bonyongwe, Happyton Prezydent, ur. 21.2.1924 r. Dyrektor Generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur. 6.11.1960 r. Minister ds. Specjalnych odpowiedzialna za grunty i programy przesiedlenia (była Minister Stanu w rządzie Wiceprezydenta oraz była Minister Stanu ds. Programu Reformy Rolnej w Urzędzie Prezydenta), ur. 25.2.1968 r. Wiceminister Finansów (były Wiceminister Finansów i Rozwoju Gospodarczego), ur. 7.4.1957 r. Stały Sekretarz w Departamencie Informacji i Reklamy, ur. 4.4.1963 r. Były Wiceminister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej, ur. 10.6.1962 r. Gubernator Prowincji Manicaland Minister Edukacji, Sportu i Kultury, ur. 25.11.1939 r. Wiceminister Przemysłu i Handlu Międzynarodowego Komisarz Policji, ur. 10.3.1953 r. Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF) Minister Stanu ds. Publicznych i Interaktywnych (były Minister Poczty i Telekomunikacji), ur. 28.8.1943 r. Minister Sprawiedliwości, Prawa i Spraw Parlamentarnych, ur. 25.1.1947 r. Były Minister ds. Kopalń i Rozwoju Górnictwa, ur. 14.3.1955 r. Były Wiceminister Spraw Wewnętrznych, ur. 10.10.1946 r. Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. 27.3.1928 r. Szef Sztabu Wojsk Obrony Zimbabwe, generał (były Szef Sztabu Armii, generał broni), ur. 25.8.1956 r. Przewodniczący, ZEC (sędzia Sądu Najwyższego i przewodniczący kontrowersyjnego Komitetu Wytyczania Granic), ur. 4.6.1953 r. Gubernator Prowincji Masvingo (były Starszy Sekretarz ds. Operacji Specjalnych w Urzędzie Prezydenta), ur. 19.3.1949 r. Minister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej, ur. 1.8.1952 r. Starszy Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. w 1939 r. Wiceminister ds. Kobiet, Równouprawnienia Kobiet i Mężczyzn i Rozwoju Społeczności Minister ds. Służby Publicznej, Pracy i Opieki Społecznej (były Minister Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego w Urzędzie Prezydenta), ur. 1.8.1946 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 37 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady 2005/444/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 33 z 200516.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo pewnych wydatków wynikających z instrumentów prawnych związanych ze wspólną polityką rolną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1730)

 • Dz. U. L153 - 32 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. dostosowująca diety służbowe określone w decyzji nr 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L153 - 29 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. wzywająca Grecję zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu WE do przyjęcia środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane za niezbędne do zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L153 - 24 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 23 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L153 - 20 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L153 - 18 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L153 - 15 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L153 - 3 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L153 - 1 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.