Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - Strona 2

Tytuł:

Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - Strona 2

Strona 2 z 12

SEKCJA III

REGUŁY POCHODZENIA

Artykuł 4

WYGAŚNIĘCIE TRAKTATU EWWiS

Artykuł 2 Aby uwzględnić ostatnie zmiany instytucjonalne, jakie zaszły w ramach Unii Europejskiej, Strony uzgadniają, że po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) istniejące postanowienia Układu Europejskiego odnoszące się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali uznaje się za odnoszące się do Wspólnoty Europejskiej, która przejęła wszystkie prawa i obowiązki Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.


W protokole 4 (2), o którym mowa w artykule 35 (Reguły pochodzenia), wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 2 ustęp1, produkty uznaje się za pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli są one uzyskiwane na jej obszarze, obejmuje to również materiały pochodzące z Rumunii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu) (1) Islandii, Norwegii, Bułgarii, Turcji (2) lub ze Wspólnoty, zgodnie z postanowieniami Protokołu o regułach pochodzenia załączonego do umów między Wspólnotą a każdym z tych krajów, z zastrzeżeniem, że obróbka lub przetwarzanie dokonywane we Wspólnocie wykracza poza działania, o których mowa w artykule 7. Nie jest konieczne, aby materiały takie zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.”;

(1) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 22. (2) Protokół 4 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Europejskimi Wspólnotami Gospodarczymi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Rumunią z drugiej strony (Dz.U. L 357 z 31.12.1994, str. 2), ostatnio zmieniony decyzją nr 2/2003 Rady Stowarzyszenia UE-Rumunia z dnia 25 września 2003 roku.

SEKCJA II PRODUKTY ROLNE

Artykuł 3 Podstawowe produkty rolne Ustalenia dotyczące przywozu do Wspólnoty, mające zastosowanie do pewnych produktów rolnych pochodzących z

L 155/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4) artykuł 19 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: (…)

17.6.2005

2) artykuł 4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 2 ustęp 2, produkty uznaje się za pochodzące z Rumunii, jeżeli są one uzyskiwane na jej obszarze, obejmuje to również materiały pochodzące z Rumunii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu) (3), Islandii, Norwegii, Bułgarii, Turcji (4) lub ze Wspólnoty zgodnie z postanowieniami Protokołu o regułach pochodzenia załączonego do umów między Wspólnotą a każdym z tych krajów, z zastrzeżeniem, że obróbka lub przetwarzanie dokonywane we Wspólnocie wykracza poza działania, o których mowa w artykule 7. Nie jest konieczne, aby materiały takie zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.”; 3) artykuł 18 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: (…) „Świadectwo przewozowe EUR.1 wydane retrospektywnie musi zostać opatrzone jednym z następujących wyrażeń: ES »EXPEDIDO A POSTERIORI« CZ »VYSTAVENO DODATEČNĚ« DA »UDSTEDT EFTERFØLGENDE« DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT« ET »VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT« EL »ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ« EN »ISSUED RETROSPECTIVELY« FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI« IT »RILASCIATO A POSTERIORI«

„Duplikat w ten sposób wydany musi zostać opatrzony jednym z następujących słów: ES »DUPLICADO« CZ »DUPLIKÁT« DA »DUPLIKAT« DE »DUPLIKAT« ET »DUPLIKAAT« EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ« EN »DUPLICATE« FR »DUPLICATA« IT »DUPLICATO«

LV »DUBLIKĀTS« LT »DUBLIKATAS« HU »MÁSODLAT« MT »DUPLIKAT« NL »DUPLICAAT« PL »DUPLIKAT« PT »SEGUNDA VIA« SL »DVOJNIK« SK »DUPLIKÁT« FI »KAKSOISKAPPALE«

SV »DUPLIKAT« RO »DUPLICAT«”. 5) załącznik IV otrzymuje brzmienie: (…) „Wersja hiszpańska El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no... (1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L155 - 26 z 200517.6.2005

    2005/431/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 5 z 200517.6.2005

    Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 1 z 200517.6.2005

    2005/430/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.