Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - Strona 5

Tytuł:

Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - Strona 5

Strona 5 z 12

Postanowienia Układu Europejskiego stosuje się do dóbr wywożonych z Rumunii do jednego z nowych Państw Członkowskich lub z jednego z nowych Państw Członkowskich do Rumunii, zgodnie z postanowieniami protokołu 4 w sprawie reguł pochodzenia do Układu Europejskiego oraz takich, które w dniu przystąpienia pozostawały w tranzycie lub były składowane czasowo w składzie celnym lub na wolnym obszarze w Rumunii lub w danym nowym Państwie Członkowskim.

2. W takich przypadkach stosowane jest traktowanie preferencyjne na podstawie zgłoszenia władzom celnym kraju przywozu, w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego retrospektywnie przez władze celne kraju wywozu.


17.6.2005

PL SEKCJA VI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 11

L 155/35

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 8 Niniejszy Protokół i załączniki do niego stanowią integralną część Układu Europejskiego. Artykuł 9 1. Niniejszy protokół zostaje zatwierdzony przez Wspólnotę, Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich oraz Rumunię zgodnie z ich procedurami. 2. Strony powiadamiają się nawzajem o realizacji odpowiednich procedur, o których mowa w poprzednim ustępie. Dokumenty zatwierdzające składane są w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Artykuł 10 Niniejszy protokół wchodzi w życie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca następującego po dacie złożenia ostatniej notyfikacji zatwierdzającej przez Umawiające się Strony.

Niniejszy protokół jest sporządzony w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, maltańskim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim oraz w języku rumuńskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Artykuł 12 Tekst Układu Europejskiego, w tym załączniki i protokoły stanowiące jego integralną część, oraz Aktu Końcowego, łącznie z załączonymi do niego deklaracjami, są sporządzone w językach czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim, a teksty te są autentyczne tak samo, jak teksty oryginalne. Rada Stowarzyszenia zatwierdza te teksty.

Hecho en Bruselas, el cuatro de mayo del dos mil cinco. V Bruselu dne čtvrtého května dva tisíce pět. Udfærdiget i Bruxelles den fjerde maj to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am vierten Mai zweitausendfünf. Kahe tuhande viienda aasta maikuu neljandal päeval Brüsselis. 'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε. Done at Brussels on the fourth day of May in the year two thousand and five. Fait ą Bruxelles, le quatre mai deux mille cinq. Fatto a Bruxelles, addì quattro maggio duemilacinque. Briselē, ptūkstoš piektā gada ceturtajā maijā. Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės ketvirtą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év május negyedik napján. Magħmul fi Brussel, fl-erbgħa jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa. Gedaan te Brussel, de vierde mei tweeduizend vijf. Sporządzono w Brukseli dnia czwartego maja roku dwutysięcznego piątego. Feito em Bruxelas, em quatro de Maio de dois mil e cinco. V Bruslju, četrtega maja leta dva tisoč pet. V Bruseli dňa štvrtého mája dvetisícpäť. Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi. Som skedde i Bryssel den fjärde maj tjugohundrafem. Încheiat la Bruxelles, în ziua de patru mai, anul două mii cinci.

L 155/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Por las Comunidades Europeas Za Evropská společenství For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunitą europee Eiropas Kopienu vārdā Europos Bendrijų vardu Az Európai Közösségek részéről Għall-Komunitajiet Ewropej Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunidades Europeias Za Európske spoločenstvá Za Evropske skupnosti Euroopan yhteisöjen puolesta På europeiska gemenskapernas vägnar Pentru Comunităţile Europene

17.6.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L155 - 26 z 200517.6.2005

    2005/431/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 5 z 200517.6.2005

    Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 1 z 200517.6.2005

    2005/430/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.