Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 maja 2005 r. ustalająca datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

Data ogłoszenia:2005-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 19

18.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 30 maja 2005 r. ustalająca datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (2005/446/WE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZEBRANI W RADZIE, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Punkt 7 powyższego załącznika i art. 2 ust. 3 Umowy wewnętrznej przewidują dokonanie oceny stopnia realizacji zobowiązań i wydatków, służącej jako podstawa do dokonania oceny zapotrzebowania na nowe środki niezbędne po wygaśnięciu obowiązującego Protokołu finansowego.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zwaną dalej „Umową o partnerstwie”,

Deklaracja UE w sprawie Protokołu finansowego, załączona jako deklaracja XVIII do Umowy o partnerstwie, określa dokładnie, że do dokonania oceny potrzeby nowych środków należy wziąć w pełni pod uwagę datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego EFR.

(4)

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy Protokołu finansowego do Umowy o partnerstwie (2), zwaną dalej „Umową wewnętrzną”, w szczególności jej art. 2 ust. 4,

W związku z powyższym, zgodnie z art. 2 ust. 4 Umowy wewnętrznej, przed wygaśnięciem dziewiątego EFR konieczne jest ustalenie daty, która w razie potrzeby mogłaby zostać zrewidowana, po której nie będą przyznawane środki z dziewiątego EFR,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Ustala się, że dzień 31 grudnia 2007 r. jest datą, po której środki z dziewiątego EFR zarządzane przez Komisję, dotacje na spłatę oprocentowania zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz przychody z tytułu odsetek od tych środków nie będą przyznawane. Data ta może w razie potrzeby zostać zrewidowana.

(1)

Punkt 5 załącznika I (Protokół finansowy) do Umowy o partnerstwie stanowi, że ogólna kwota Protokołu finansowego uzupełniona o kwoty przeniesione z poprzednich EFR obejmuje lata 2000–2007.

Artykuł 2

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona decyzją nr 2/2004 Rady Ministrów AKP-WE (Dz.U. L 297 z 22.9.2004, str. 18). (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.

Niniejszej decyzji nie stosuje się do kwoty przeznaczonej na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, który stanowi fundusz odnawialny i którym zarządza EBI.

L 156/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2005

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dni 30 maja 2005 r. W imieniu rządów Państw Członkowskich

F. BODEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 22 z 200518.6.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotycząca udziału Republiki Argentyńskiej w operacji wojskowej zarządzania kryzysowego prowadzonej przez Unię Europejską w Bośni i Hercegowinie (operacja Althea)

 • Dz. U. L156 - 21 z 200518.6.2005

  Decyzja Rady 2005/447/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącej udziału Republiki Argentyńskiej w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L156 - 18 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 21. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L156 - 17 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 337. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L156 - 15 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 165. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L156 - 13 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 165. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L156 - 12 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 20. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L156 - 11 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie 84. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L156 - 8 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L156 - 7 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L156 - 5 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 3 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń

 • Dz. U. L156 - 1 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 919/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 827/2004 w odniesieniu do zakazu przywozu opastuna pochodzącego z Kambodży, Gwinei Równikowej i Sierra Leone i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 826/2004 zakazujące przywozu opastuna z Gwinei Równikowej i Sierra Leone oraz rozporządzenie (WE) nr 828/2004 zakazujące przywozu miecznika z Sierra Leone

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.