Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 8

Strona 1 z 2
L 156/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 923/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80 000 ton pszenicy zwyczajnej, 80 000 ton kukurydzy i 40 000 jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6,


(6)

Ze względu na poziom zapotrzebowania i dostępność zbóż oferowanych w ramach interwencji na Węgrzech, brak możliwości składowania zatwierdzonych dla interwencji w tym kraju oraz nieskuteczność podejmowanych dotychczas środków w celu rozwiązania problemu dotyczącego sprzedaży zapasów węgierskich, operacja ta powinna być przede wszystkim zrealizowana przy wykorzystaniu zapasów z Węgier. Należy zatem ustanowić przepisy dotyczące księgowania tej operacji zgodnie z mechanizmami przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiającym ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (2). Mając na względzie uproszczenie i kontrolę należy ustalić wkład finansowy Wspólnoty w kwocie ryczałtowej. Sprzedaż przekazywanych zapasów musi odbywać się w warunkach ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiającym procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (3). Jednakże z uwagi na szczególne wymogi związane z celami wyznaczonymi w kontekście niedoboru pasz, należy ustanowić szczególne przepisy, które mają być stosowane przez portugalską agencję interwencyjną, w drodze odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 2131/93. Aby uniknąć zakłóceń na portugalskim rynku zbóż, niezbędne jest przede wszystkim ustanowienie szczególnych przepisów w odniesieniu do oferowanych ilości, a także określenie limitów w odniesieniu do ceny sprzedaży zbóż. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Warunki klimatyczne panujące w Portugalii w roku gospodarczym 2004/2005 doprowadziły do poważnej suszy, która w dużym stopniu zmniejszyła dostępność pasz i spowodowała sytuację niedoboru dla rolników. Ten niedobór pasz może spowodować, że rolnicy będą sprzedawać lub przedwcześnie oddawać zwierzęta utrzymywane w gospodarstwach do uboju i może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla wspomnianego sektora i dochodów rolników. Obfite zbiory zbóż w tym samy roku gospodarczym w pozostałej części Europy, w szczególności w Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., spowodowały w tym samym czasie znaczący wzrost zapasów interwencyjnych pszenicy zwyczajnej, kukurydzy i jęczmienia, których zbyt na rynku wewnętrznym danych Państw Członkowskich lub rynkach wywozu nie istnieje od stosunkowo długiego okresu, i w odniesieniu do których lokalne możliwości składowania nie zawsze są w wystarczającym stopniu dostępne. Ponieważ sytuacja na wspólnotowym rynku zbóż jest więc obecnie bardzo chwiejna, powinny być podjęte środki stabilizacji i środki kompensacyjne w ramach systemu interwencji. Zważywszy na istniejące zapasy zbóż, których przetrzymywanie może trwać w ramach systemu interwencyjnego w regionach o dużych nadwyżkach przez bardzo długi okres, i wynikające z tego wydatki dla budżetu wspólnotowego oraz jednoczesny niedobór pasz w Portugalii, należy udostępnić część tych zapasów hodowcom portugalskim. Z uwagi na to, że dystrybucja zbóż na rynku portugalskim wymaga zastosowania jednej właściwej struktury zarządzania i kontroli finansowej, w pierwszej kolejności należy zapewnić przekazanie zbóż do portugalskiej agencji interwencyjnej, która następnie będzie odpowiedzialna za sprzedaż i podział zbóż na rzecz rolników.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 22 z 200518.6.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotycząca udziału Republiki Argentyńskiej w operacji wojskowej zarządzania kryzysowego prowadzonej przez Unię Europejską w Bośni i Hercegowinie (operacja Althea)

 • Dz. U. L156 - 21 z 200518.6.2005

  Decyzja Rady 2005/447/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącej udziału Republiki Argentyńskiej w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L156 - 19 z 200518.6.2005

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 maja 2005 r. ustalająca datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

 • Dz. U. L156 - 18 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 21. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L156 - 17 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 337. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L156 - 15 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 165. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L156 - 13 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 165. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L156 - 12 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 20. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L156 - 11 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie 84. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L156 - 7 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L156 - 5 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 3 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń

 • Dz. U. L156 - 1 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 919/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 827/2004 w odniesieniu do zakazu przywozu opastuna pochodzącego z Kambodży, Gwinei Równikowej i Sierra Leone i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 826/2004 zakazujące przywozu opastuna z Gwinei Równikowej i Sierra Leone oraz rozporządzenie (WE) nr 828/2004 zakazujące przywozu miecznika z Sierra Leone

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.