Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 29

Tytuł:

Protokół dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 29

Strona 1 z 16
21.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/29

PROTOKÓŁ Dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, ZWAŻYWSZY, że Republika Bułgarii i Rumunia zostaną członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia

2007 roku;

oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym;

ZWAŻYWSZY, że Artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przewiduje, że warunki


UZGODNIŁY następujące postanowienia, które zostaną załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

CZĘŚĆ PIERWSZA ZASADY

Artykuł 1

określenie „nowe Państwa Członkowskie” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię;

1. Do celów niniejszego Protokołu:

określenie „instytucje” oznacza instytucje określone w Konstytucji.

określenie „Konstytucja” oznacza Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy;

2. Odniesienia do Konstytucji oraz do Unii zawarte w niniejszym Protokole są w stosownych przypadkach traktowane jako odniesienia odpowiednio do Traktatu EWEA oraz do Wspólnoty ustanowionej na mocy Traktatu EWEA.

określenie „Traktat EWEA” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uzupełniony lub zmieniony traktatami i innymi aktami, które weszły w życie przed przystąpieniem;

Artykuł 2

określenie „obecne Państwa Członkowskie” oznacza Królestwo Belgii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republikę Węgierską, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Postanowienia Konstytucji, Traktatu EWEA oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w Konstytucji, w Traktacie EWEA oraz w niniejszym Protokole.

Artykuł 3

1. Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie.

L 157/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2005

2. Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji, rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę, a także dotyczących Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie. Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z tych deklaracji, rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie. 3. Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach, o których mowa w ustępie 4. 4. Rada, stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje decyzje europejskie w celu dokonania wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem, do konwencji i protokołów, o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 5. Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów, o których mowa w ustępie 3, takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 377 z 200521.6.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L157 - 203 z 200521.6.2005

  Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 11 z 200521.6.2005

  Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 10 z 200521.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu

 • Dz. U. L157 - 9 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 7 z 200521.6.2005

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 – C6–0086/2005 – 2005/0902(AVC)) (Procedura zgody)

 • Dz. U. L157 - 5 z 200521.6.2005

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 – C6‐0085/2005 – 2005/0901(AVC)) (Procedura zgody)

 • Dz. U. L157 - 3 z 200521.6.2005

  Opinia Komisji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wniosków Republiki Bułgarii i Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.